Supported languages
Follow us
XXI Koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Suurbritannia kogemuse kaasamine noorte spordivabatahtlikkuse ja noorsootöö arendamiseks läbi spordi

Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:
Töötatakse välja mudel ja käivitatakse noorte spordivabatahtlike liikumine Eestis;
Töötatakse Suurbritannia kogemust arvesse võttes välja koolipõhiste spordi- ja spordivabatahtlike klubide (nn kämpus-klubide) mudel ja piloteeritakse seda kahes koolis Eestis;
Korraldatakse partnerite õppereis Suurbritanniasse sealsete kogemustega vahetuks tutvumiseks 15.01-18.01.2017;
Koolides ja noortekeskustes korraldatakse 20 spordi- ja spordivabatahtlikkuse loengut koos ühistreeningu, näidis-kehalise kasvatuse tunni ja/või mõne spordiala tutvustusega;
Tulemuste levitamiseks ja projekti kandepinna ning mõju saavutamiseks korraldatakse rahvusvaheline foorum.
Tallinna 21. Kool on koos GAG-iga projekti partner eelkõige kui pilootkool, kus koolipõhise spordi- ja spordivabatahtlike klubi (nn kämpus-klubi) mudelit testida ning osaleda Spordikohvikutes.

 • Aeg: 2016, september – 2017, detsember
 • Sihtgrupp: gümnaasium , 8. ja 9. klasside õpilased
 • Partnerid: Spordiaasta MTÜ, Koolispordi Liit, Tallinna Ülikool, Tallinna 21. Kool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Youth Sport Trust Inglismaalt ja Ettevõtlike Noorte Koda JCI.
 • Töökeel: eesti keel
 • Õpetajad: projekti koordinaator Pille Juus, kehalise kasvatuse õpetajad, huvijuhid, TLÜ mentor
 • Eesmärk: luua koolis spordivabatahlike klubi (~ 100 liiget), kes on abis Eestis toimuvatel spordiüritustel
 • Infovahetus: suhtlus – FB grupp, pildid – Instagram, andmed – google.docs
 • Tegevused: koolis toimuvad üritused; 2017.a. toimuvad spordiüritused Tallinnas, Eestis; London MM 4.-13.08.2017
 • www.scult.com/estonia; www.facebook.com/ScultEstonia

Toimunud üritus:
Meie kooli esimene Spordikohvik toimus 30. novembril, kus käis rääkimas Pille Muni, kes tutvustas vabatahtliku tegevust ja sellega seonduvat. Võimalus oli küsida küsimusi, jagada oma kogemusi ning olla aktiivne kaasarääkija. Pärast seda liiguti võimlasse näidistreeningule, mille viis läbi meie kooli vilistlane Merle Antson.

HAVO 2016

projekt_p2is

 • Sihtrühm: põhikooli III kooliaste
 • Töökeel: inglise keel
 • Õpetajad: Ingrid Paggi ja Merle Teever

23 7-ndate ja 8-ndate klasside õpilast seoses osalevad Hollandi partnerkoolis Niftarlake Collages toimuval kogemusõppe -ja koolitusüritusel, mille eesmärgiks on tundma õppida erinevaid kultuure, parandada sotsiaalseid oskusi ja täiendada inglise keele oskust. Külastatakse tunde, osaletakse ühistes õpitubades, käiakse ekskursioonidel Amsterdamis ja Utrechtis. Selle raames toimuvad hariduslikud töötoad Euroopa õpetajatele, mille eesmärgiks on jagada kogemusi õppetöö korraldamisest multikultuurses klassikollektiivis.
Hollandi õpilased on vastuvisiidil Tallinnas 9.-14.mai 2016.

 

STUDENT HANSEATIC LEAGUE

Student Hanseatic League on 10-19-aastaste Taani, Eesti, Saksamaa, Läti, Poola ja Rootsi koolinoorte ettevõtlusprojekt september 2015 – august 2017. Läänemereäärset majandusruumi käsitletakse kui ühtset ettevõtlusturgu. Esimesel õppeaastal keskendutakse tootmisega seotud ettevõtlusele, teisel õppeaastal teenuste osutamisega tegelevatele ettevõtetele. Rahvusvahelistes inglisekeelsetes töötubades valitakse 3 toodet, mille prototüüpide tootmiseks tehakse äriplaan, kavandatakse müügi- ja reklaamikampaaniad ning esitletakse tehtut vastuvõtvas koolis. Õpilasfirma loomine igas riigis ei ole eesmärgiks omaette, kuid on igati tervitatav. Aastaringselt viiakse vastavalt ainekavadele õppetundides läbi tegevusi, mis uurivad kohalikku turgu ja ettevõtlust, eTwinning platvormil presenteeritakse tulemusi ja jälgitakse partnerkoolide sarnaseid esitlusi. Iga kool esitleb projekti tegevusi ja tulemusi koolistendil.

Lisaks ettevõtlusega seotud teadmistele arendatakse läbi koostöö edukaks sisenemiseks tulevasele tööturule vajalikke suhtlus- , algatusvõime- ja tööoskusi.

 • Sihtgrupp: 10-19-aastased õpilased, rahvusvahelistes töötubades osaleb  6-liikmeline 14-16-aastaste töögrupp
 • Töökeel: inglise keel
 • Õpetajad: projekti koordinaator Kadri Mägi ja Anne-Ly Lään.
 • Projekti lingid: eTwinningTwinspace

2015 õpilasfirmade toodete presentatsiooni TV ülekanne Dundaga Keskkoolis 27. novembril 2015.

 

NETS AS SYMBOLS OF MUTUAL INTERDEPENDENCIES IN THE BALTIC SEA REGION

Sihtrühm: põhikooli II ja III kooliaste
Koostööpartnerid: Saksamaa, Taani, Rootsi, Poolast ja Läti (vaikiva partnerina)
Koordinaator: Kadri Mägi

Comenius mitmekooli projekt WebBaltic 2013-2015 on eesmärgistatud parendama Läänemereäärsete riikide kui osa Euroopast omavahelist suhtlust ning koostööd. Võrgu (Web)kujund ilmestab antud maade rahvaste seotust mitmel erineval moel, võimaldades erinevate vanusegruppide õpilaste (10-16) aastaringseid tegevusi
erinevates ainetes ja aitab seeläbi tunnetada osalevate riikide seotust geograafilisi ning kultuurilisi piire ületades.

Kord aastas viiakse läbi töötoad ühes partnerkoolis, 6 õpilase ja 2 õpetaja osalusel igast koolist. Koostöökohtumise alateemad valivad õpilased üldteemast lähtuvalt ning saavad rahvusvahelise rühmatöö käigus arendada nii võõrkeele kui eri- ja suhtlemisoskusi, näiteks sotsiaalmeedia ja infrastruktuur. Erinevate töövõtete kõrval õpitakse kohtumiste raames tundma ka kohaliku maa kultuuripärandit. Töötubade tulemusi (lavastus, film, tants, näitus, mäng jt), mis valmivad koolides eelnevalt läbiviidud küsitluste põhjal, esitletakse kohtudes vastuvõtvas koolis.

Projekti kajastatakse eTwinning platvormil TwinSpaces http://new-twinspace.etwinning.net/web/p85362/welcome. Pilte kohtumisest vaata kooli kodulehe pildialbumist.

TV link: http://www.teletronik.tv/index.php/wydarzenia,8780

Töögruppide filmid teemal sotsiaalvõrgustikud:
Elders gone social https://www.youtube.com/watch?v=PtPDUNnj7rM
Communiception https://www.youtube.com/watch?v=IzyDFsgrgko
Communication Then vs Now https://www.youtube.com/watch?v=UvN5pcm3Gas
Life and Communication https://www.youtube.com/watch?v=elmarkDfk3g

ELOS EDUCATION STRETCHING BORDER

 • Sihtrühm: õpetajad
 • Koostööpartnerid: Rootsi, Holland, Norra, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Iirimaa, Slovakkia
 • Koordinaator: Ruth Kallas
 • Koduleht: http://www.eloseducation.info/

 

KOOLID – TULEVIKU PARTNERID

Schulen: Partner der Zukunft

Alamprojektid:

 • rahvusvaheline veebipõhine õpilasajaleht “KLICK”
 • teatriprojekt
 • õppeaineid lõimiv projekt “CLIL”
 • varane saksa keel („Frühes Deutsch“)
 • vabatahtlik teenistus
 • keeleõppestipendiumid õpilastele ja aineõpetajatele
 • saksa keele õpetajate metoodiline enesetäiendamine SLV-s
 • Sihtrühm, osavõtjad: algklassid, 7. klassid, gümnaasium, saksa keele õpetajad, aineõpetajad
 • Koostööpartnerid: Goethe Instituut Münchenis, SLV Välisministeerium, Tallinna Saksa Kultuuri Instituut, Goethe-Institut Estland, partnerkoolid Lätis, Leedus, Poolas, Tsehhis, Slovakkias, Ungaris, Sloveenias
 • Koordinaator: Maarika Paun
 • Koduleht: http://www.pasch-net.de/

 

LÄÄNEMERE PROJEKT (THE BALTIC SEA PROJECT – BSP

Kuulub unesco asp projektide hulka

 • Sihtrühm: 6.-9. klassid ja gümnaasium
 • Koostööpartnerid: Läänemeremaad
 • Koordinaatorid: Riina Otsus – projektijuht, Tiiu Uibo, Anne-Ly Lään
 • Koduleht: http://bsp.teec.ee/

 

TERVIST EDENDAV KOOL

 • Sihtrühm, osavõtjad: 1.-12. klassi õpilased, õpetajad, lapsevanemad
 • Koostööpartnerid: WHO liikmeskoolid
 • Koordinaatorid: Riina Otsus, tervisenõukogu

LEARNING THROUGH EXPERIENCE

Majandusõppealane – ärikeel, õpilasfirmad

 • Sihtrühm, osavõtjad: gümnaasium
 • Koostööpartnerid: Saksamaa Liitvabariik, Norra, Taani, Rootsi, Soome, Holland, Eesti
 • Koordinaatorid: Epp Vodja, Ruth Kallas

RAHVUSVAHELINE MAJANDUSPRAKTIKA

Keeleõpe – saksa keel, inglise keel, karjääriõpetus

 • Sihtrühm, osavõtjad: gümnaasium
 • Koostööpartnerid: Auguste Victoria Schule (Flensburg, Saksamaa Liitvabariik)
 • Koordinaator: Maarika Paun

MUUSIKAPROJEKT

Muusika, näitlemine, kultuurilugu, keeleõpe

 • Sihtrühm, osavõtjad: 5.-12. klassid – koorid, ansamblid
 • Koostööpartnerid: Gymnasium Corvinianum koor Ars Musica Vocalis (Northeim, SLV),
 • Perchtoldsdorfi Gümnaasiumi noortekoor „Canta diem“ (Viin, Austria)
 • Koordinaator: Maarika Paun
 • muusika ainekomisjon, ringijuhid, giidiõpetuse valikkursuse õpilased, saksa keele õpetajad, lapsevanemad
 • Koduleht:  http://www.corvinianum.de/, www.bgperchtoldsdorf.at

Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE)


Tallinna 21. Kool osaleb Junior Achievement Europe EL programmi Erasmus+ poolt finantseeritavas projektis Innovation Cluster for Entrepreneurship Education ICEE.

Projekti põhitegevuseks kahe järgneva õppeaasta jooksul on õpilasfirmade tegevuse toetamine, jälgimine, õpetajate koolitus ja mõjuanalüüs. Projektis osalevad meie 11. klassi õpilasfirma projektis osalevad noored.

Õpilasfirmad alustasid tööd 2015. aasta septembris ja oktoobris. Neid juhendavad majandusõpetaja Epp Vodja, rahvusvahelist suhtlust aitab korraldada õpetaja Ruth Kallas. Nõua annavad Elbe Metsatalu ning mentorid Hendrik Hindov, Madis Bleier, Ander Hindremäe, Hannele Aljaste, Joosep Heinsalu, Hannes Mootse, Dan Mikkin. Õpilased läbivad õpilasfirma programmi, nagu seda on tehtud juba aastaid: mõeldakse välja toode või teenus, valitakse juhid, toodetakse ja müüakse ning peetakse finantsaruandlust. Projekti alguses ja lõpus läbivad õpilased enesehinnangu protsessi, mis näitab nende teadmiste ja hoiakute muutust õpilasfirma tegevuse jooksul.

2016. aasta mais külastavad uuringu läbiviijad meie kooli ja teevad intervjuud nii õpilaste õpetajate kui ka koolijuhtidega.

 • Projektijuht: Epp Vodja, Ruth Kallas
 • Toetuse andja: Junior Achievement – Young Enterprise Europe (JA-YE Europe)

 Õpetajate erialane täiendkoolitus – õpiränne

 • Erasmus+
 • Projektijuht: Merle Teever
 • Toetuse andja: SA Archimedes

ATS2020

8. klasside õpilaste geograafia ja inglise keele üldpädevuste arendamine ja hindamine