Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Üldpõhimõtted:

 • Distantsõpe jätkub paindlikus vormis 1.-9. klassini põhikoolis ja gümnaasiumi 10.-11. klassides 8. juunini;
 • Jätkub diferentseeritud õppetegevus ainekavas ettenähtud õppesisu kordamiseks ja kinnistamiseks, mahukaid kodutöid ei anta;
 • Õpiülesannete andmisel rakendatakse üldpädevusi arendavaid, üldharivaid, huvi- ja motivatsioonihoidvaid tööviise-vorme;
 • Erilise tähelepanu all on aineõpetajate tegevused õpilastega, kes on õppetööst maha jäänud ja kellel on esitamata arvestuslikke töid. Toimub võlgnevuste likvideerimine eesmärgiga, et 1.juuniks on võimalus õpilasele positiivne aastahinne välja panna;
 • Järeleaitamine toimub üldjuhul üks ühele õppena e-kanalite kaudu veebitundidena;
 • Juhul kui järeleaitamine distantsõppena pole mingil põhjusel võimalik või ei anna tulemusi, võib õpetaja erandkorras, vajaduspõhiselt, korraldada üks ühele või kuni viie õpilasega õpet kooli ruumides, kooskõlastades õpilase kooli kutsumise lapsevanema ja õppealajuhatajaga, tagades Terviseameti soovituste ja nõuete, sh 2+2 põhimõtte täitmise.

Õppe- ja kasvatustegevus:

 • Õppetegevustena toimuvad aktiivõppe- ja projektipäevad, mis eeldavad praktilist tegevust ning ei nõua palju arvutikasutust, 18. mai – 5. juuni;
 • Osaletakse maikuu õpilaskonkurssidel ja -võistlustel;
 • Virtuaalne lõpukella aktus toimub 21. mail;
 • Parimate õppurite ja õpetajate aunimetused kuulutatakse välja 25. mail;
 • 11. klasside õpilastel toimuvad veebipõhised uurimistööde eelkaitsmised, 18.-28. mai;
 • Korraldatakse Sportlike tegevuste e-nädal, 25.-29. mai;
 • Viiakse läbi ülekooliline lemmikloomapäev, 1. juuni;
 • Viiakse läbi ülekooliline Kiusamisest vabaks päev, 2. juuni;
 • Viiakse läbi ülekooliline Vaimse tervise päev, 3. juuni;
 • Jätkub riigieksamite ettevalmistamine-korraldamine, kuni 4. juuni;
 • Korraldatakse koolisiseseid loomepäevi, väljundid kajastuvad kodulehel, 4.-5. juuni;
 • Vaba lava ülekanne toimub 8. juunil.
 • Klassijuhatajad jätkavad arenguvestluste läbiviimist vajaduspõhiselt (ennekõike õpilaste ja lapsevanematega, kellel on olnud probleeme distantsõppega) kuni 9. juuni;
 • 9. klasside õpilastele toimuvad e-kanalite kaudu, sh videotundidena tunniplaanikohased, vajadusel ka rühmapõhised gümnaasiumikatsete ettevalmistuskursused (eesti keel, matemaatika, füüsika ja inglise keel), 11.-18. mai. Teistes ainetes õpiülesandeid ja kodutöid sel perioodil ei anta;
 • Toimuvad 9. klasside ühiskatsed ja veebipõhised vestlusvoorud, 19. mai kuni 9. juuni;
 • 12. klasside õpilastele toimuvad e-kanalite kaudu, sh videotundidena tunniplaanikohased, vajadusel rühmapõhised või individuaalsed konsultatsioonid eesti keele ja matemaatika riigieksamiteks;
 • Hinded pannakse välja 1. juunil. Nende õpilaste puhul, kellele pole võimalik selleks ajaks rahuldavat tulemust välja panna, toimuvad 2.-8. juunini vajaduspõhised järeleaitamistunnid ja õpiabi vastava aine õpetajatelt;
 • Õppenõukogude ettevalmistamine ja korraldamine Teams keskkonnas, 4. ja 10. juuni;
 • Virtuaalsed klassijuhatajatunnid toimuvad 9. juunil. Üleminekuklasside tunnistused väljastatakse eKooli kaudu;
 • Õpetajad hindavad distantsõppe perioodi lõpul oma digi-, õppetöö korraldamise, õpilaste motiveerimise ning hindamise oskusi alates 9. juunist;
 • Toimub 1. klasside komplekteerimine, sh muusikaklassi katsed, kuni 15. juuni;
 • Iganädalane tegevusplaan avaldatakse kooli kodulehel ja eKoolis;
 • Jätkuvad iganädalased veebikoosolekud ja infovahetus õpetajatega;
 • Viiakse läbi vestlusvoorud uute õpetajate kandidaatidega;
 • Tehakse kokkuvõtted distantsõppest saades tagasisidet õpilastelt, lastevanematelt, kokkuvõtted 15. juuni;
 • Toimub lõpuaktuste ettevalmistamine ja läbiviimine (variandid: virtuaalne, klasside kaupa staadionil vabas õhus või aulas) lähtudes riigis ja linnas kehtestatud tingimustest üritustele, 2+2 põhimõttest ja olukorrast viiruse levikuga juunis; 15.-19. juuni;
 • Õppeaasta kokkuvõtete koostamine sh ülevaade sisehindamisest, 2.-19. juuni:
  • Õppetöö aruanded 1.-9. ja 10.-11. klass;
  • Kokkuvõte põhikooli lõpetamisest, tunnustamine kiituskirjadega;
  • Kokkuvõte gümnaasiumi lõpetamisest, tunnustamine medalite ja kiituskirjadega;
 • Tehakse ettevalmistusi 2020/2021. õppeaastaks.

Põhimõtted heaks kiidetud kooli õppenõukogus 6. mail 2020.