Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna XXI Kool on klassijuhatajaid väärtustav kool

10. septembril toimus Tallinna Haridusameti poolt väljakuulutatud Klassijuhataja teema-aasta 2020/2021 pidulik lõpuüritus Maarjamäel.
Tallinna XXI Kool pälvis tunnustuse Klassijuhatajaid väärtustav kool.

Aitäh teile, meie kooli tegusad ja säravad klassijuhatajad, edu jätkamaks!

Pildialbumis: Meeleolukad ettevõtmised klassijuhataja teema-aastal

Suvekuude klassijuhataja on Koidu Sillang

Õpetaja Koidu Sillang on väga pikaaegse staažiga klassiõpetaja, kelle käe all on kasvanud üles mitmed põlvkonnad. Ääretu täpsus, konkreetsus ja igakülgne toetus õpilasele on märksõnad, millega lapsevanemad õpetajat iseloomustavad.

Tema 2D klass on õpihimuline, üksteist toetav ja sõbralik kollektiiv. Häid suhteid klassis iseloomustab ka see, et pärast kooliaasta lõppu ei raatsitud suveks lahku minna ja suurem osa õpilastest läks koos õpetajaga suvelaagrisse.

Õpetaja Koidu on väsimatu entusiast! Olla koos oma õpilastega ka suvekuudel – see on kirg! Laste enesearendamine, proovile panek, enesedistsipliin, lahedad koostegutsemised ja üritused – need võluvad lapsi, unustatakse arvutis või mobiilis ajaveetmine, sest põnevaid tegevusi väljakutseid jagub laagris küllaga.

Nüüd sügisel on tore ühtse sõbraliku kollektiivi ja puhanuna alustada uute teadmiste omandamist.

Maikuus antakse koolis välja kaks kuu klassijuhataja tiitlit

Maikuu klassijuhatajad on Kaja Männik ja Kristiina Tiits.

Kaja Männik

Kaja Männik on päikseline ja alati heatujuline 3A klassi juhataja. Tema positiivsus, järjepidevus ja rõõmsameelsus loovad soodsa pinnase ühtse ja kokkuhoidva klassi kujunemiseks. Kõik tema õpilased tulevad kooli naerusuisetena ja on rõõmuga valmis kõiges kaasa lööma.

Õpetaja Kaja eesmärgiks on õpilaste igakülgne arendamine, silmaringi avardamine ja ühine tegutsemislust. Ta õpetab, toetab ja märkab, vajadusel töötab individuaalselt, kuid keegi ei jää tähelepanuta. Koos on käidud Rakveres ja Viru rabas, arutletud keskkonna säästmise ja kaaslaste väärtustamise üle, peetud toredaid klassipidusid ja arendavaid õppekäike. Tulemuseks on sõbralik ühtehoidev klassi, kus ei ole kohta kiusamisel.

„Õpetaja Kaja on teejuht teadmiste, tunnete, märkamise, hoolimise ja loovuse maailma. Ta suudab oma särava olemise ja emotsionaalsusega köita lapsi, olles samas ka nõudlik ja range. Õpetaja Kaja märkab kõike ja kõiki. Tänu oma märkamisele ja hoolimisele muudab ta väikestest tegelastest koosneva kollektiivi ühtseks tervikuks, kus kõigil on koht ja roll ja kõik tunnevad ennast hästi. Teda jätkub kõikjale ja ta on kõigi jaoks alati olemas,“ nii iseloomustavad teda lapsevanemad. Kaja on väga suure südamega õpetaja ja seal leiab koha iga tema klassi laps.

Kristiina Tiits

Maikuu klassijuhataja on 7B klassi juhataja Kristiina Tiits, kelle töö juhtmõtteks on tugiõpilasliikumise TORE moto: „Tore, kui koolis on tore!“. Ta lisab, et koolis peabki olema hea ja igapäevatöö ongi rutiin. Õpilased ütlevad: „Koolipäeva teevad nauditavaks head sõbrad, ühtehoidvad klassikaaslased ja toredad sündmused ning ühised ettevõtmised, mida ka kooli lõpetades on tänutundega hea meenutada“.

Kooli üks põhiväärtus on ettevõtlikkus ja 7B on selle kindlalt omaks võtnud. Aktiivset eestvedamist ja meeskonnatööd ning korraldusoskusi kinnitavad järgmised tulemuslikud ideed ja tegevused: üleskutse paralleelklasside vaheliseks mõõduvõtmiseks spordis, osalemine Balbino sünnipäeva videote konkursil, kus tehti omaloominguline laul ning tants, koos pandi kokku video ja klass võitiski! Suuri ja põnevaid klassitegusid võib nimetada palju – õpetlikud muuseumitunnid, loodusretked, tervislik toitumine ja liikumine, vaimse tervised hoidmine, isevalmistatud torditegemised tähtpäevadeks, luuletuste lugemine jne – kõiki vahvaid klassisündmusi jäädvustavad õpilased videotena, nii saavad ka lapsevanemad osa klassi tegemistest.

Klassijuhataja süsteemse nelja-aastase koostöö tulemusena on tema roll pigem suunav, toetav ja julgustav. Tähtis on märkamine, reageerimine ja oskus toime tulla erinevate probleemide ja ettetulevate olukordadega. Õpilastel on kujunenud väärtusruum, kus erisusi aktsepteeritakse, koos õpitakse avardama oma maailma, väärtustatakse suhteid ja õpitakse kõiki osapooli kuulama ning tekkinud konflikte lahendama – koos ollakse nii heas kui halvas. Tegutsemise taustaks on alati märksõnad: ausus, lugupidamine ja rõõmus meel.

Klassijuhataja jaoks on oluline jälgida iga õpilase arengut, neid innustada, väljakutseid vastu võtta, pingutada, motiveerida. Ta andis kõikidele võimaluse õpioskuste võistluse raames luua meeskonnatööna õppevideo, nii valmis 5 vahvat klassitööd, sh kooli võidutöö „Väike, kuid hirmus vulkaan“ ja teine tiim pälvis eripreemia Tervisliku toitumise väärtustamise eest. Tallinna 7. klasside õpioskuste võistlusel maikuus saavutas klassi võistkond I koha.

Klassijuhataja innustav, toetav ja julgustav tugi individuaalse õpitee kujundamisel-toetamisel on oluliselt tõstnud õpilaste aktiivsust ja edukust. Nad osalevad rohkearvuliselt erinevatel olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, et leida oma tugevused ja neid sihipäraselt arendada.

Tublid õpilased ja klassijuhataja on kutsutud pidulikule direktori vastuvõtule.

Kristiina Tiits väärib lugupidamist ja tunnustust süsteemse töö eest noorte mõistmise, toetamise ja innustamise eest, ta on suurepärane koostööpartner kolleegidele ja lapsevanematele.

Aprillikuus antakse koolis välja kaks kuu klassijuhataja tiitlit

Aprillikuu klassijuhatajad on Ruth Kallas ja Piret Kellam.

Ruth Kallas

Aprill 2021 kuu klassijuhataja Ruth KallasRuth Kallas on kõrge töökultuuri, laia silmaringi ja väärtuskasvatuse innukas edasikandja. Ta entusiasm ja positiivsus peegeldub 9B klassi hoiakutes, arusaamades ja oma võimetesse uskudes. Viie aasta jooksul on kujunenud kollektiiv, kes on üksmeelne, heatahtlik, kõrgete õpitulemuste- ja oskustega, motiveeritud, õpitakse rõõmuga ja iseendale, oma tuleviku nimel.

Õpetajana peab ta tähtsaks ka kunsti, kultuuri, üldise mina- ja maailmapildi kujundamist. Ka distantsõppel olles toimusid ühised inglisepärased teejoomised „Kella 5 tee“, meelelahutused Briti väljendite ja vanasõnades seltsis, see tähendab, et õpilased on suunatud õppimiseks „reisima“ klassiruumist palju kaugemale.

Ruth teab igaühe tugevusi ja nõrkusi ning suunab õpilast järjekindlalt end edasi arenema. Toetab õpitee ja karjääriplaneerimise kujundamist, rakendades motivatsioonisüsteemi, mis innustab ja julgustab iga õpilast. Rõhutab piisava puhkeaja vajadust, et hoida vaimset kui füüsilist tervist. Korraldas oma klassile stressikoolituse ja loengu noorte unehäiretest, millest said veebi teel osa ka lapsevanemad.

Ta rõhutab, et ka õnnelik olemist tuleb õppida, sest teadmistele lisaks peab kaasnema enesejuhtimine ja oskus oma tunnetega toime tulla. Õpetajana suunab ta õpilasi pidevalt lugema, uudiste ja ühiskonnas toimuvaga kursis olema – see arendab kriitilist- ja loovat mõtlemist, arutlus- ja argumenteerimisoskusi, õpitut seostatakse päriseluga. Klassijuhatajana jälgib iga õpilase käekäiku ja arengumuutusi ning tagasiside andmisel või vajakajäämiste väljatoomisel suhtleb alati täiskasvanu tasemel ja mitte kunagi ei jää positiivne tähelepanuta.

Kooli tunnustussüsteemi avatud platvormi kaudu on lapsevanemad kirjutanud nii: „Ruth Kallas on õpetaja, keda austab kogu klass ning ka lapsevanemad. Tema poole saab alati pöörduda mure, rõõmu või nõuküsimise korral. Oleme uhked, et õpetaja Ruth just meie laste klassijuhataja on, sest ta hoolib oma õpilastest väga ja see tekitab nii olulist turvatunnet. Õpetaja kujundab homset – meie võime tänu klassijuhataja tööle tulevikule rahuliku südamega vastu minna!“

Palju õnne, Ruth Kallas!
Edukaid uusi väljakutseid 9B klassile.

Piret Kellam

Aprill 2021 kuu klassijuhataja Piret KellamPiret Kellam on algõpetuse õppetooli juht ja oma õpilastele pühendunud klassijuhataja, keda iseloomustab süsteemsus ja täpsus kõigis oma ettevõtmistes. Ta leiab alati võimalusi, et muuta koolitöö ja õppimine põnevaks ja mitmekesiseks. 2B klass on sõbralik ja kokkuhoidev pere, kus on paigas selged kokkulepped, valitseb usaldus ja üksteist toetav klassikultuur. Sügisel sõnastatud klassi moto „Püüame alati üksteisega arvestada, üksteisest hoolida ja üksteist aidata meie 2B klassi pesapuus“ peegeldub õpilaste käitumises, hoiakutes ja arusaamades ning tunnivälistes tegevustes.

Klassijuhatajal jätkub naeratusi ja paisid kõikidele, mis loob lastele olulise turvatunde, ta on õpetanud lapsi õppima ja õpitust rõõmu tundma. Lisaks õpioskustele on omandatud ka väga hea arutlusoskus, et ka iseennast hinnata.

Piret ütleb, et kõige tähtsam on olla iseenda kriitiline sõber, nii on õpilasedki sellise arusaama omaks võtnud. Ta julgustab igat õpilast olema endas kindel, seadma ikka kõrgemaid eesmärke ja pühenduma nende täitmisele.

Koostöö lastevanematega on igati toetav ja vastastikku lugupidav. Klassijuhataja koostas detailse juhendmaterjali lastevanematele, et toetada distantsõppes edukat toimetulekut. Klassijuhatajatundides vaadatakse sageli koos kooli virtuaalseid üritusi ja sündmusi, oodatakse uudistesaadet Koolikaja, mis õpilastele alati väga huvi pakub.

Klassil jagub ettevõtlikkust ja tegutsemislusti küllaga, näitena iganädalased kunstiprojektid, kuhu sageli on kaasatud ka lapsevanemad. Poisid korraldasid tüdrukutele üllatuspäeva ning koos õpilaste ja lastevanematega võtsid vastu väljakutse, et osaleda rahvusvahelises projektis „21. sajandi algharidus. Praktikad piiri tagant“, mille eesmärgiks oli näidata matemaatikatunni raames algklassis omandatud ainealaseid ja sotsiaalseid pädevusi.

Esmalt filmiti projekti tarbeks täispikk lõimitud matemaatika ja arvutiõpetuse ainetund, mida hiljem partneritega analüüsiti, seejärel toimus veebinar „Avatud tund Eestis“, kus Piret Kellam tutvustas Eesti algõpetuse riiklikku ja Tallinna XXI Kooli õppekava, õpetamise põhimõtteid, metoodikaid ning vastas arvukatele küsimustele.

Tunni analüüsina toodi välja õpetaja poolt rakendatud mitmekülgseid ja kaasaegseid metoodilisi võtteid, õpilaste aktiivsust, õpirõõmu, funktsionaalset lugemis- ja põhjendamisoskust, peast arvutamist, rühma- ja paaristöö oskusi ja teadlikkust ning väga head arvuti-iPadi kasutamisoskust.

Palju õnne, Piret Kellam!
Tegutsemislusti 2B klassile.

Märtsikuus antakse koolis välja kaks Kuu klassijuhataja tiitlit

Märtsikuu klassijuhatajad on Ingrid Paggi ja Heli Raidma.

Ingrid Paggi

Märts 2021 kuu klassijuhataja Ingrid PaggiMärtsikuu klassijuhataja on 10C klassi juhataja, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, väitluse ja paljude teiste valikkursuste õpetaja Ingrid Paggi, kelle juhtida on ka sotsiaal-humanitaarainete õppetool.
Ingrid Paggi on koos õpilastega seadnud õppesuunale vastava vahva ja tõetruu klassi eesmärgi ehk moto: „Aega on alati vähe, aga loovust on lõputult!“

Klassijuhataja toetamisel ja julgustamisel on klassist kujunenudki väga loov, ettevõtlik, aktiivne ning hea õppeedukusega kollektiiv, kelle tegemisi on sageli kajastatud kooli kodulehel.

Õppeaasta eesmärgist lähtuvalt on klassijuhataja innustanud ja motiveerinud klassi igat õpilast tegelema just sellega, mis neil silmad särama paneb – olgu selleks maalimine või kirjutamine, laulmine või sport, moekunsti või investeerimisega tegelemine, videomontaaž, film või filosoofilised mõtisklused. Kõik õpilaste loovuse väljendusviisid koondati ühiselt märtsikuus ettevalmistatud ja läbi viidud virtuaalsesse emakeelepäeva, mis kujunes suunanäitajaks järgmistele ettevõtmistele.

Klassi jaoks on tavapärane, et klassijuhataja jagab iganädalaselt infot huvitavate ja arendavate koolituste, ürituste kohta või lahedaid soovitusi elust rõõmu tundmiseks.
Klassijuhataja suunamisel panid 10C klassi õpilased aluse ka meie kooliteatri gümnaasiumigrupile.

Aega on alati vähe, kuid seda on jätkunud nii virtuaalseteks kohtumisteks mitmete kirjanikega, ühisteks üritusteks ja klassikaaslaste võistlustele kaasaelamiseks.
Ühist aega jagub nädalavahetusteks või hilisõhtuteks. Ei ole vist palju klasse, kes tahaksid reede õhtul kell 22 teha lisa klassijuhatajatundi, et vaadata üle nädalas tehtu või lihtsalt filosofeerida elu mõtte üle – kui tahta, siis on kõik teostatav ka keerulisel distantsõppe perioodil.

Noppeid õpilaste ütlustest:
„Klassijuhataja kuulab alati kõikide mured ära ja annab nõu ning aitab kaasa tekkinud probleemide lahendamisele.“
„Ühtsustunde loomisele aitas kaasa lõbus ja loovust vajav roosa riietuse päev, kus klassijuhataja aktiivselt kaasa lõi.“
„Tütarlastega koos korraldati väike live otseülekanne, kus neiud tegid kehalist ja klassijuhataja kokkas.“
„Klassijuhataja hoiab meie tegemistel Instagramis silma peal!“
„Õpetaja on meie jaoks kogu aeg olemas!“

Palju õnne, Ingrid Paggi!
Jätkuvat ettevõtlikkust ja entusiasmi – 10C!

Heli Raidma

Märts 2021 kuu klassijuhataja Heli RaidmaHeli Raidma on suure kogemusega ja oma õpilastele pühendunud klassijuhataja. Tema järjepidevus, igas olukorras mõistev ja toetav suhtumine ning üldine heatahtlikkus teevad temast klassijuhataja, keda iga õpilane meenutab veel kaua pärast lõpetamist. Ta on sõna otseses mõttes avanud õpilastele nii oma kodu kui südame uksed.

Aktiivse digivahendite kasutajana suudab Heli oma 5B klassile pakkuda põnevat tegevust nii kontakt- kui ka distantsõppe ajal. Näiteks viis ta märtsis läbi väga eduka virtuaalse klassiõhtu, samuti osaleti virtuaalses muuseumiprogrammis. Sellisel keerulisel ajal, kui lähisuhtlusest on vajaka, on õpetaja seadnud esiplaanile positiivse meelsuse ja tiheda kontakti hoidmise. Tema klassist on kujunenud üksteist toetav ja ühtehoidev kollektiiv, kus pole kohta kiusamisel ega mahajäämusel.

Kehalise kasvatuse õpetajana seab Heli esiplaanile tervislikud eluviisid ja on alati valmis oma häid praktikaid jagama nii õpilaste kui ka kolleegidega. Ta on kooli klassijuhatajate õppetooli, kuhu kuulub 45 õpetajat, eestvedaja ja juht. Tema uued kaasaegse lähenemisega ideed on leidnud laialdast heakskiitu ja kolleegide tunnustust.

Õpetaja Heli on selline, kellele võivad loota õpilased, kolleegid ja lapsevanemad. Tal on alati aega abistamiseks ja ära kuulamiseks.

Palju õnne, Heli Raidma!
Edu ja tervislikke eluviise, 5B klass!

Veebruarikuu klassijuhataja on Maarika Paun

Veebruar 2021 kuu klassijuhataja Maarika PaunVeebruarikuu klassijuhataja on 9A klassi juhataja Maarika Paun, kes väärib tunnustust süsteemse tegevuse eest õpilaste õpioskuste arendamisel ja edasiõppimise ning teadliku karjääriplaneerimise valdkonna kujundamisel.

Klassijuhataja innustab ja toetab klassi õppima – üha uusi teadmisi omandama ning neid väärtustama, et edukalt liikuda klassi poolt õppeaasta alguses seatud eesmärgi täitmise suunas.

Klassijuhataja on teinud sihipärast tööd õpilaste heategevuse, loodushoiu ja tervise teemade käsitlemisel ning teadlikkuse tõstmisel.

Klassi tegemistesse jagub hulk õpetlikke ja põnevaid õppekäike erinevatesse muuseumidesse, õpilastel jätkub töö klassiraamatu koostamisel.

9A klassist on kujunenud aktiivne, ühtehoidev ja ettevõtlik ning väga heade organisaatorlike võimetega kollektiiv, kes on korraldanud mitmeid toredaid teemapäevi noorematele koolikaaslastele, näiteks hõimupäev ning vanavanemate päev, kevadine lemmikloomapäev koos Õpilasesindusega. Klass on alati kaasatud ka paljudesse ülekoolilistesse ettevõtmistesse ning projektidesse.

Klassijuhataja ütleb: „Meid liidab koostöö ja hoolivus! Saame üksteist alati usaldada.“

Palju, palju õnne, klassijuhataja Maarika Paun!

Jätkuvat edu ja ettevõtlikust, 9A!

Jaanuarikuu klassijuhataja on Ilmi Laur-Paist

Jaanuar 2021 kuu klassijuhataja Ilmi Laur-PaistJaanuarikuu klassijuhataja on 9C klassi juhataja Ilmi Laur-Paist, kes koostöös õpilastega on kujundanud klassi kokkuhoidvaks ja aktiivselt tegutsevaks ühtseks pereks.

Klassi eesmärgiks on seatud juhtmõte: Õppimisele keskenduv ja kiusamisvaba.

Kunstilembese ja loova klassina valmis eesmärke kajastav palakat ning video, mis saadeti fantaasiavideote konkursile teemal „Minu päev Marsil“.

Klassi kujundusgrupp kavandas ja pani välja stendi Eesti Vabariigi sünnipäeva auks, mida saab uue maja 2. korrusel kogu koolipere vaadata ja sealt õppida.

Klassijuhataja innustab ja toetab õpilasi edasiõppimise ja karjääriplaneerimise ning teadlike valikute tegemise valdkonnas, mis on olulised peagi saabuva põhikooli lõpetamisega.

Klassijuhataja Ilmi Laur-Paist ütleb: „Olen väga uhke iga oma õpilase üle, sest nad kõik on erilised!“

Palju, palju õnne!

Edukat põhikooli lõpetamist, 9C klass!

Detsembrikuu klassijuhataja on Helen Laikoja

Detsember 2020 kuu klassijuhataja Helen LaikojaDetsembrikuu klassijuhataja on 1B klassi juhataja Helen Laikoja, kes leiab alati võimalusi, et muuta õppetöö põnevaks ja mitmekesisemaks.

Tema juhitud klass on juba esimeste koolikuudega sulandunud kokkuhoidvaks „pesapuuks“, kus on paigas reeglid ja valitseb üksteist toetav sõbralik õhkkond.

Kokkukuuluvus loob turvatunde – Heleni õpilased tulevad hommikul särasilmselt kooli, sest õpetajal jätkub naeratusi ning paisid kõikidele.

Klassijuhataja innukal eestvedamisel osales 1B klass väga edukalt keskkonnateemalisel videokonkursil Mini Negavatt 2020 ja saavutas I-III klasside kategoorias I koha ning rahalise preemia.

Õpilased said oma põnevat ideed tutvustada ka televisioonis.

Palju õnne, klassijuhataja Helen Laikoja!
Uusi põnevaid avastusi 1B klassile!

Novembrikuu klassijuhataja on Riina Mereväli-Vingertšuk

Novembrikuu klassijuhataja on 5C klassi juhataja Riina Mereväli-Vingertšuk, kes on rõõmsameelne ja julgustav, kel jätkub alati aega oma õpilased ära kuulata ning neile hea nõuga abiks olla.

Õpilastega koos lepiti kokku ja sõnastati käesoleva õppeaasta klassi eesmärk:
Säilitame sõbralikud suhted kaaslastega ja hoiame õpimotivatsiooni.

Palju õnne, klassijuhataja Riina Mereväli-Vingertšuk!
Edu 5C klassile püstitatud eesmärgi täitmisel.

Direktor ja klassijuhatajate õppetooli juhataja sõlmised Hea tahte ja koostööleppe

Tallinna XXI Kool liitus Tallinna Haridusameti Klassijuhataja teema-aasta 2020/2021 algatusega ja soovib edendada, tähtsustada klassijuhataja rolli koolis ning motiveerida klassijuhatajaid nende vastutusrikkas ja väljakutseid pakkuvas töös.

20. novembril sõlmisid Tallinna XXI Kooli direktor Meelis Kond ja klassijuhatajate õppetooli juhataja Heli Raidma Hea tahte ja koostööleppe.

Tiheda koostöö ning Hea tahte ja koostööleppe põhimõtete järgimine on eelduseks, et koolis tagatakse sisuline kvaliteedimuutus nii arenguvestluste läbiviimisel kui ka klassijuhatajatöös tervikuna.

Kooli oktoobrikuu klassijuhataja on Merle Teever

Tallinna Haridusamet kuulutas käesoleva õppeaasta Klassijuhataja teema-aastaks ning selleks, et märgata ja tunnustada parimaid, kutsuti ellu ka kuu klassijuhataja konkurss koolides.

Tallinna XXI Kooli juhtkond koos klassijuhatajate õppetooli juhatajaga valis oktoobrikuu klassijuhatajaks 10B klassi juhataja, inglise keele ja giidiõpetuse õpetaja ning 2 õpilas- ja 3 õpetajate koolitusprojekti ERASMUS+ projektide juhi ning koordinaatori Merle Teeveri, kelle esitame ka Haridusameti kuu klassijuhataja konkursile.

Merle Teever on uue 10. klassiga seadnud eesmärgiks saada ühtehoidvaks, tegusaks, teineteist toetavaks ja kõikidega arvestavaks meeskonnaks.

Koos lepiti kokku ja sõnastati ka klassi eesmärk: Saada lennu ühtseimaks klassiks.

Septembris-oktoobris on klassiga toimunud palju põnevaid ettevõtmisi mitmetes erinevates valdkondades, millest võib klassijuhataja huvilistele pikemalt rääkida.

Palju õnne, klassijuhataja Merle Teever!

Edu 10B klassile püstitatud eesmärgi täitmisel.

Oktoober 2020 kuu klassijuhataja Merle Teever
Oktoober 2020 klassijuhataja Merle Teever