Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Riikliku järelvalve hinnang koolitegevusele

Riikliku järelvalve hinnangul väärib koolis esiletõstmist:

 1. Reaalne ning ülevaatlik arengukava. Arendustöö lõimumine koolitöö kõigi valdkondadega.
 2. Organisatsiooni strateegia ja plaanide väljatöötamine lähtuvalt asjakohastest uuringutest.
 3. Õpilaste erivajadusi arvestav, laiapõhjaline õppekava. Muusika ja inglise keele süvaõpe. Humanitaar- ja reaalharu.
 4. Õppenõukogu kandev roll õppekasvatustöö suunamisel. Õppenõukogu töö läbimõeldus, süsteemsus, sisukus.
 5. Kooli õpilasomavalitsuse aktiivset tegevust kajastavad protsessid (juhtkonna ja õpilasesinduse koostöövormide mitmekesisus).
 6. Teadlik ja sihipärane meeskonnatöö koolirahu tagamisel
 7. Kooli põhiülesannetega ja õppekasvatustööga tihedalt seotud klassiväline töö, kooli traditsioonide väärtustamine, uute juurutamine, aktiivne osalemine projektides, festivalidel, konkurssidel, aineolümpiaadidel, spordivõistlustel.
 8. Partnerluskoostöö sõpruskoolide ning sidusrühmadega.
 9. Hoolekogu ja Arengu Edendamise Ühingu panus kooli arendustegevuse koostööpartnerina.
 10. Õpilaste kõrge õpimotivatsioon ja tulemuslikkus.
 11. Paljude õpetajate kõrge pedagoogiline meisterlikkus.