Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna XXI Kool on tulevikku vaatav kool, kus tegevuse eesmärgid tuginevad kooli põhiväärtustel ning kus liigutakse tasakaalustatult koostöise õppe, e-õppe, kui ka individuaalse võimekuse arendamise suunas.  

Käesoleval õppeaastal lähtutakse  õppe- ja töökorralduses hajutatuse, paindlike õpiviiside ja –vormide rakendamise ning kvaliteedi tagamise põhimõtetest. 

  1. Valmisoleku suurendamine osalise ja/või täismahus distantsõppe läbiviimiseks seoses COVID-19 levikuga. 
  2. E- ja põimõppe võimaluste paindlik ja laialdasem rakendamine õppetegevuse korraldamisel ja läbiviimisel.  
  3. Õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamine ja kokkulepitud e-keskkondade süsteemne rakendamine. 
  4. Õppe- ja kasvatustööd ning ettevõtlikkust toetava turvalise, loova ja inspireeriva, mitmekülgsete võimalustega õpikeskkonna järjepidev kujundamine-kaasajastamine. 
  5. Õpilase individuaalse arengu ja õpitee toetamine, süsteemne tagasiside andmine ning tunnustamine klassijuhataja ettepanekul ja eestvedamisel.