Supported languages
Follow us

Ajalugu

Tallinna 21. Kooli õpilasesindus loodi 1989. aastal, sellega oldi esimene ametlik õpilasesindus Eestis. 1996. aastal loodi Viie Kooli Koostöölepingu Liit, millest sai kogu õpilasesinduse liikumise alusepanija Eestis.

Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 9.-12. klasside poolt valitud esindajad (1-3 liiget igast klassist).
Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesindus vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli ruume, vara, rekvisiite ja kooli arveldusarvele kantud õpilasesindusele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid.
Õpilasesindus on moodustatud määramata ajaks.

 Tallinna 21. Kooli Õpilasesinduse liikmed:

 1. David Truusa 11A
 2. Katrina Ahun 12B
 3. Markus Kuris 12A
 4. Triin Marleen Kruusimäe 12C
 5. Marit Kobakene 12C
 6. Raimond Lume 12A
 7. Annaliisa Mäletjärv 11C
 8. Engel-Mari Mölder 11B
 9. Liisa Jõerüüt 11A
 10. Markkus Olaf Millend 12B
 11. Johanna Velt 12C
 12. Grete Vahter 12C
 13. Melani Sulengo 11C
 14. Elis Lemberg 11C
 15. Laura Lisa Rikkand 10A
 16. Christiana Lainde 9A
 17. Merilin Priilinn-Türk 10C
 18. Karita Särekannu 10A
 19. Hugo Jõks 10A
 20. Patricia Desiree Gutmann 10A
 21. Marie Valdes 10B
 22. Aune Tenslind 12A
 23. Rahel Kelus 9B
 24. Arabella-Kristina Allvee 11A
 25. Liisbet Teemaa 9A
 26. Frida Brit Noor 9B
 27. Simoona Peensalu 11C
 28. Tristan Filantšuk 9C
 29. Hans Väär 9C
 30. Kristiin-Heleen Toovis 10C
 31. Emily Mirelle Vutt 10C
 32. Roland Abel 11B
 33. Marko-Raul Peetersoo 12A
 34. Marten Puidak 11C
 35. Grete Elmi 12B
 36. Maria Goldrin 10B

Eesmärgid

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on

 • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
 • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
 • järgida ja edendada kooli traditsioone;
 • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
 • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel.

Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus

 • kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
 • osaleb huvipooltega kokkuleppel kõigil õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel;
 • delegeerib oma esindaja täieõigusliku liikmena kooli hoolekogusse;
 • algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte;
 • koostab õpilasesinduse tegevuskava;
 • saab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks;
 • algatab korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja otsustab, kuidas kasutada korjanduse või annetuste teel laekunud summasid;
 • viib läbi õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks küsitlusi õpilaste seas ja analüüsib nende tulemusi, millest tulenevalt teeb ettepanekuid vastavatele isikutele;
 • volitab presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
 • loob sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
 • vajadusel kirjastab koolitus- ja reklaammaterjale, perioodilisi väljaandeid.

Õpilasesindus järgib kooli põhikirja ja sisekorraeeskirju, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.

Õpilasesinduse tegevuse määravad kindlaks vastavad seadused. Seadused reguleerivad erinevate instantside koostööd ja on vaidlusküsimuste puhul asendamatud.

President

President  koos kahe asepresidendiga valitakse ametisse igal kevadel 9.-12.klasside õpilaste poolt.

Asepresident
Katrina Ahun
(12B)
President
David Truusa
(11A)
Asepresident
Markus Kuris
(12A)

Õpilasesinduse kontaktandmed: Kontakt -> Õpilasesindus

G5

Tallinna 21. Kool kuulub Viie Kooli Koostöölepingu Liitu (G5), liit koosneb viiest koolist: Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna Prantsuse Lütseum. G5 on loodud, et korraldada ühiseid üritusi ja suhelda koos avalikkuse ees.

Tallinna 21. Kooli õpilasesinduse põhimäärus, kinnitatud 29.12.2015 kk nr 1-2/25

Eesti Õpilasesinduste Liit (ESCU) www.escu.ee