Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna XXI Kooli õpilasesindus loodi 1989. aastal. See oli esimene ametlik õpilasesindus Eestis. Meie kooli õpilasesinduse eestvedamisel loodi 1996. loodi Viie Kooli Koostöölepingu Liit (G5).

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esinduskogu, kuhu kuuluvad igast 9.-12. klassist valitud 1-3 liiget ning president, esimene ja teine asepresident, kes moodustavad õpilasesinduse presiidiumi.

Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Tallinna XXI Kooli õpilasesinduse põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel.

Eesmärgid

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:

 • kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
 • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seista hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
 • järgida ja edendada kooli traditsioone;
 • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
 • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus

 • kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
 • osaleb huvipooltega kokkuleppel kõigil õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel;
 • delegeerib oma esindaja kooli hoolekogusse;
 • algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte;
 • agatab heategevuskampaaniaid ning korraldab korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja otsustab, kuidas kasutada laekunud summasid;
 • viib läbi õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks küsitlusi õpilaste seas ja analüüsib nende tulemusi, millest tulenevalt teeb ettepanekuid direktorile;
 • volitab presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli direktoriga;
 • loob sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

Õpilasesinduse presiidium

President koos kahe asepresidendiga valitakse ametisse igal kevadel 9.–12.klasside õpilaste poolt vastavalt õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korrale.

Asepresident
Rasmus Riim
(12B)
President
Elisabeth Pae
(12A)
Asepresident
Oliver Koel
(11C)

Õpilasesinduse kontaktandmed: Kontakt -> Õpilasesindus

Tallinna 21. Kooli õpilasesindus 2022/2023

Õpilasesindus 2022/2023. õppeaastal

ÕE presiidiumi vande andmine 02. oktoobril 2020

Tallinna XXI Kooli Õpilasesindus 2020

G5

Tallinna 21. Kool kuulub Viie Kooli Koostöölepingu Liitu (G5), liit koosneb viiest koolist: Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna Prantsuse Lütseum. G5 on loodud, et korraldada ühiseid üritusi ja suhelda koos avalikkuse ees.

Tallinna 21. Kooli õpilasesinduse põhimäärus, kinnitatud 29.12.2015 kk nr 1-2/25

Eesti Õpilasesinduste Liit (ESCU) www.escu.ee