Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2017/2018. õppeaasta

Õppenõukogu 21.06.2018 nr 1-4/25

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Täiendava õppetöö sooritamine

Õppenõukogu 18.06.2018 nr 1-4/24

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine
 3. Ainekiituskirjade väljaandmise otsustamine
 4. Põhikooli matemaatika järeleksami sooritamine
 5. Täiendava õppetöö lõpetamine, jätkamine

Õppenõukogu 14.06.2018 nr 1-4/23

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine, kiitusega lõpetajad
 3. Täiendav õppetöö ja põhikooli järeleksamile jätmine
 4. Ülevaade üldtööplaani ja õppeaasta eesmärkide täitmisest

Õppenõukogu 08.06.2018 nr 1-4/22

Päevakord

  1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
  2. Kooli saavutused 2017/2018. õppeaastal
  3. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte (1.-8. ja 10.-11. klassid)
  4. Täiendavale õppetööle ja gümnaasiumi koolieksami järeleksamile jätmine
  5. Kiituskirjade, kuld- ja hõbemedalite väljaandmise otsustamine
  6. Info ja teated, tööülesanded enne puhkust

Õppenõukogu 26.03.2018 nr 1-4/21

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Ajutise õppetöös osalemise keelu rakendamine

Õppenõukogu 03.01.2018 nr 1-4/20

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Turvalisuse tagamisest koolis
 3. Vahekokkuvõte kooli arengukava, üldtööplaani ja   sisehindamise valdkondade täitmisest I poolaastal
 4. Ülevaade õppe-kasvatustöö tulemuslikkusest I trimestril põhikoolis ja I-II perioodil gümnaasiumis
 5. Tegevuseesmärgid II poolaastal

Otsused

 1. Tõhustada korrapidamist vahetundidel
 2. Nõuda järjekindlalt kodukorrast ja õpilasreeglitest kinnipidamist, vajadusel sekkuda
 3. Korraldada tegevus ja järelvalve pärast tunde poistekoori ja ujumistreeninguid ootavatele õpilastele
 4. Välja töötada ja rakendada matemaatika-robootika-loodusõpetuse lõimitud õpe 7D klassis.
 5. Toetada ja motiveerida 9. klasside õpilasi jätkama õpinguid meie kooli gümnaasiumiastmes
 6. Koostada tegevuste ajaline plaan EV 100 ja kooli 115. aastapäeva tähistamiseks
 7. Pöörata suuremat tähelepanu 12. klasside õpikvaliteedi tagamisele, suunata võimetekohast riigieksami valikut matemaatikas
 8. Korraldada 12. klasside õpetajate ümarlaud õpilaste kaasaegsete tehnoloogiliste, ühiskondlike, keskkonnaalaste teadmiste arendamiseks, mis toestab eesti keele riigieksami ettevalmistamist

Õppenõukogu 23.11.2017 nr 1-4/19

Päevakord

 1. Koduõppele lubamine

Otsused

 1. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punkt 1 lubada üks 7C klassi õpilane alates 21.11.2017 koduõppele tervislikel põhjustel

Õppenõukogu 16.10.2017 nr 1-4/18

Päevakord

 1. Koduõppele lubamine

Otsused

 1. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a  määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punkti 1 lubada üks 5D klassi õpilane alates 16.10.2017 koduõppele lapsevanema soovil

Õppenõukogu 22.09.2017 nr 1-4/17

Päevakord

 1. Õpilase ajutine õppetööst eemaldamine

Otsused

 1. Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lg 3 punkt 12 ja lg 8 rakendada ühele 8B klassi õpilasele ajutine õppetöös osalemise keeld 25.09-06.10.2017

2016/2017. õppeaasta

Õppenõukogu 30.08.2016 nr 1-4/8

Päevakord

 1. Uute õpetajate tutvustamine
 2. Efektiivne kool
 3. 2015/2016. õppeaasta lõpetamine
 4. Põhikooli- ja riigieksamite kokkuvõte ja lõpetanute edasine tegevus
 5. Õpilaste koduõppele lubamise otsustamine
 6. 2016/2017. õppeaasta suunad ja tegevused
 7. Tööplaani kinnitamine
 8. Esindajate nimetamine hoolekokku
 9. Teated

Otsused

 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1, lugeda sooritatuks täiendav õppetöö ning viia üle järgmisesse klassi järgmised õpilased: vastavalt lisale 2.
 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1 ja tuginedes lapsevanema avaldusele, viia üle järgmisesse klassi mitterahuldava aastahindega: vastavalt lisale 2.
 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1 viia üle järgmisesse klassi järgmised õppeaasta välismaal lõpetanud õpilased: vastavalt lisale 2.
 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punkti 1, lubada koduõppele järgmised õpilased: vastavalt lisale 5.
 • Vastavalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” 2 punktile 2 kinnitada tööplaan järgmiseks õppeaastaks.
 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkti 9 nimetada õpetajate esindajateks kooli hoolekogus Ülle Suursaar ja Valve Iila.

Õppenõukogu 07.11.2016 nr 1-4/9

Päevakord

 1. Tallinna XXI kooli arengukava 2016-2021 eelnõu kohta arvamuse avaldamine

Otsused

 • Tulenevalt PSG § 67 lg 2, leiab õppenõukogu, et Tallinna XXI Kooli arengukava eelnõu on sobiv esitada kinnitamiseks.

Õppenõukogu 04.01.2017 nr 1-4/10

Päevakord

 1. Õppe tulemuslikkuse kokkuvõte
 2. Ühtsed nõuded, väärtused ja tagasiside koolile
 3. Klassijuhatajate töö vahekokkuvõte
 4. Käitumisraskustega õpilaste toetamine
 5. Kaasavate õppemeetodite rakendamine tunnis
 6. Muutunud õpikäsitus ja parimad praktikad Espoo koolide näitel

Otsused

 • Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punkti 1, lubada perioodil 19.12.2016-24.03.2017 koduõppele üks 3D klassi õpilane.

Õppenõukogu 19.04.2017 nr 1-4/11

Päevakord

 1. Ajutise õppes osalemise keelu määramine

Otsused

 • Kohaldada ühele 4C klassi õpilasele ajutine õppes osalemise keeld 2. maist kuni 10. maini 2017 kohustusega täita koduülesanded ja hiljem arvestuslikud tööd.

Õppenõukogu 08.06.2017 nr 1-4/12

Päevakord

 1. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte (1.-8. ja 10.-11. klassid)
 2. Kiituskirjade, kuld- ja hõbemedalite ning kooli teenetemedalite väljaandmise otsustamine
 3. Täiendavale õppetööle jätmine
 4. Info klassijuhatajatele
 5. Tööülesanded enne puhkust

Otsused

Õppenõukogu 16.06.2017 nr 1-4/13

Päevakord

 1. Põhikooli lõputunnistuste ja kiituskirjade väljaandmise otsustamine
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine ja jätkamine
 3. Põhikooli järeleksam
 4. Ülevaade õppeaasta eesmärkide täitmisest

Otsused

Õppenõukogu 19.06.2017 nr 1-4/14

Päevakord

 1. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine

Otsused

Õppenõukogu 21.06.2017 nr 1-4/15

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine ja jätkamine

Otsused

Õppenõukogu 29.08.2017 nr 1-4/16

Päevakord

Otsused