Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tööpakkumised

Hetkel aktiivsed tööpakkumised puuduvad.

Täitmata ametikohad

Täitmata ametikohad puuduvad.

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Tallinna 21. Kooli 2023. aasta hankeplaan

Jrk nr Riigihanke nimetus Menetluse liik Plaanitav avaldamise aeg Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Eeldatav maksumus Riigihanke korraldamise eest vastutav isik
1 Tallinna 21. Kooli sisekoristusteenus Lihthanke menetlus 01.05 – 15.06.2023 14.08.2023 – 28.06.2024 59 000 majandusjuht
2 Koolitoitlustusteenus Rahvusvaheline avatud hankemenetlus 20.03 – 30.04.2023 01.09.2023 – 30.06.2028 1 475 000 Tallinna Haridusamet

Hankeplaan on kinnitatud Tallinna 21. Kooli direktori 16.03.2023 käskkirjaga nr 1-2/3.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Järelvalvet teostavad asutused

Päästeamet  https://www.rescue.ee/et
Tööinspektsioon https://www.ti.ee/
Terviseamet https://www.terviseamet.ee/et
Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et
Keeleamet https://www.keeleamet.ee/
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Keskkonnaamet https://ttja.ee/

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelevalve

Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik: Mariann Arengu, mariann.arengu@21k.ee – KK_1/2-19_18102022_392177

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund: KK_1/2-19_18102022_392177

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel: KK_1/2-2_15022023_421138

Korruptsiooni ennetamise juhend: Korruptsiooni ennetamise juhend

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta: hetkel vastavad teated puuduvad

Veebikoolitused: www.korruptsioon.ee

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord on avaldatud Koolikorraldus -> Korrad ja juhendid.


Viimati muudetud: 31.10.2023