Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tööpakkumised

Hetkel aktiivsed tööpakkumised puuduvad.

Täitmata ametikohad

Täitmata ametikohad puuduvad.

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Tallinna 21. Kooli 2024. aasta hankeplaan

Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Riigihanke menetluse liik Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartali täpsusega) Riigihanke lepingu eeldatav käibemaksuta maksumus eurodes Riigihanke lepingu täitmise eeldatav aeg Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
1 2 3 4 5 6
1. Sisekoristusteenuse osutamine (Tallinna 21. Kool) Avatud hankemenetlus II kvartal 120 000 24 kuud majandusjuht

Hankeplaan on kinnitatud Tallinna 21. Kooli direktori 18.01.2024 käskkirjaga nr 1-2/1.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Järelvalvet teostavad asutused

Päästeamet  https://www.rescue.ee/et
Tööinspektsioon https://www.ti.ee/
Terviseamet https://www.terviseamet.ee/et
Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et
Keeleamet https://www.keeleamet.ee/
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Keskkonnaamet https://ttja.ee/

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelevalve

Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik: Mariann Arengu, mariann.arengu@21k.ee – KK_1/2-19_18102022_392177

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund: KK_1/2-19_18102022_392177

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel:KK_1-2/2_18012024_594478

Korruptsiooni ennetamise juhend: Korruptsiooni ennetamise juhend

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta: hetkel vastavad teated puuduvad

Veebikoolitused: www.korruptsioon.ee

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord on avaldatud Koolikorraldus -> Korrad ja juhendid.


Viimati muudetud: 20.05.2024