Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli gümnaasiumis on kolm õppesuunda.

Õppesuunad 2024/2025. õppeaastal

 • Reaal- ja infotehnoloogia õppesuund – A klassid
 • Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund – B klassid
 • Multimeedia ja humanitaaria õppesuund – C klassid
Õppesuunad 2023/2024. õppeaastal

 • Reaal-loodusainete õppesuund – A klassid
 • Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund – B klassid
 • Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund – C klassid

Kõikides õppesuundades õpitakse:

 • lai matemaatika
 • digiõpe (B ja C klassid)
 • robootika (A klass)
 • C-võõrkeel (saksa, prantsuse, hispaania keel)
 • uurimistööde alused
 • ettevõtluse alused

Reaal- ja infotehnoloogia õppesuund – A klassid

Reaal- ja infotehnoloogia õppesuunas õpitakse täppis- ja loodusaineid, programmeerimist, majandusmatemaatikat, mis on oskusteave igale inimesele, kuidas teooria praktikas tegelikult väljendub ning majandust.
Suuna eesmärgiks on süvendada õppijates huvi reaal-loodusainete ja programmeerimise vastu, arendada ettevõtlusteadmisi, ettevõtlikkust ja ainevaldkonna üldpädevusi: loogilist arutelu, põhjendamise, järelduste, tõestamise oskusi ning leida võimalusi õpitu praktiliseks rakendamiseks reaal- ja loodusteadustes ning infotehnoloogia valdkonnas.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, suunamoodulitest ja valikkursustest (11 kursust gümnaasiumi vältel) õpilase vabal valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd ning koolile ja kogukonnale tehtav töö võrdsustatakse valikkursusena.

Õppesuuna lõpetanu saab edukalt kandideerida nii Tallinna Tehnikaülikooli erinevatesse teaduskondadesse kui ka Tartu Ülikooli, näiteks meditsiini erialadele ning välisriikide kõrgkoolidesse.
Lisaks toetavad omandatud laiapõhjalised teadmised igati konkurentsivõimelisust tuleviku Eesti ja Euroopa tööturul nii ettevõtluses, IT-s kui ka reaal-loodusteadustes.

Suunamoodulid:

 • majandus ja majandusmatemaatika
 • orgaaniline keemia ja rakendusfüüsika
 • robootika ja programmeerimine
 • AI ja 3D modelleerimine

Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund – B klassid

Õppesuunas õpitakse süvendatult inglise keelt ning selle praktilisi rakendusi. Suuna eesmärgiks on motiveerida õppijates huvi inglise keelt kõnelevate maade keele ja kultuuri vastu ning valmistada soovijad ette rahvusvaheliseks Cambridge English Advanced eksamiks. Lõpetajad sooritavad eksami valdavalt tasemel C1 ja C2, mis annab suurepärase stardiplatvormi õpingute jätkamiseks erinevate riikide ülikoolides.
Inglise keeles õpitavad suunamoodulid arendavad diskussioonioskust, kriitilist mõtlemist, akadeemilist kirjutamist, rahvusvahelisi suhteid ja majandust ning loogikat. Õpilased omandavad avaliku esinemise oskuse, mis leiab praktilist rakendamist, korraldades ja läbi viies hulgaliselt inglisekeelseid ekskursioone nii kooli, Tallinna linna kui ka kõrgkoole külastavatele välisdelegatsioonidele.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, suunamoodulistest ja valikkursustest (11 kursust gümnaasiumi vältel) õpilase valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd ning koolile ja kogukonnale tehtav töö võrdsustatakse valikkursusena.

Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuuna lõpetanu omab suurepäraseid inglise keele teadmisi ja oskusi, mis on eeliseks kandideerimisel rahvusvahelistesse kõrgkoolidesse ning on konkurentsivõimeline tööturul kogu maailmas.

Suunamoodulid:

 • ettevõtlus ja investeerimine, investeerimispsühholoogia
 • globaliseeruv majandus, AI, selle ohud ja võimalused
 • Academic Writing
 • Business English
 • British Studies

Multimeedia ja humanitaaria õppesuund – C klassid

Multimeedia ja humanitaaria õppesuunas õpitakse süvendatult disainmõtlemist, meediat, kunsti, tehnilist produktsiooni ja kultuurikorraldust. Suuna eesmärgiks on süvendada õppijates suhtlemisoskust, ettevõtluspädevust, turundust, kaasaegsete IT ja tehniliste vahendite rakendusoskust, huvi ühiskonnas toimuvate protsesside ning nende väljendusvahendite vastu, arendada kriitilist mõtlemist praktiliste tegevuste kaudu ja kujundada teadlikku meediatarbijat.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, suunamoodulitest ja valikkursustest (11 kursust gümnaasiumi vältel) õpilase vabal valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd ning koolile ja kogukonnale tehtav töö võrdsustatakse valikkursusena.

Õppesuuna lõpetanu on omandanud teadmisi infokommunikatsiooni tehnoloogiast, graafilisest disainist, ürituskorraldusest ja audiovisuaalsest kirjaoskusest ning saanud hulgaliselt praktilisi kogemusi kaameratehnika kasutamisest ning foto- ja videotöötlemisest erievate koolisündmuste kajastamiseks.
Laiapõhjalised teadmised ja praktilised kogemused meediast, disainist, kunstist, kultuurikorraldusest ja tehnilisest produktsioonist annavad eelise edasiõppimiseks kõrgkoolis ja suundumisel töömaailma.

Suunamoodulid:

 • graafiline disain, disainmõtlemine ja kunstid
 • produktsioon, foto- ja videograafia
 • meedia ja avalikud suhted
 • turundus ja kommunikatsioon
 • kultuurikorraldus

Viimati muudetud: 31.01.2024