Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli gümnaasiumis on kolm õppesuunda:

 • Reaal-loodusainete õppesuund – A klassid
 • Inglise keele õppesuund – B klassid
 • Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund  – C klassid

Kõikides õppesuundades õpitakse:

 • lai matemaatika
 • IT ja digiõpe
 • C-võõrkeel (saksa-, prantsuse-, hispaania keel)
 • uurimistööde alused
 • kirjandus
 • ettevõtluse alused

Reaal-loodusainete õppesuund – A klassid

Reaal-loodusainete suunas õpitakse täppis- ja loodusaineid, programmeerimist ning majandust. Suuna eesmärgiks on süvendada õppijates huvi reaal-loodusainete vastu, arendada ettevõtlusteadmisi, ettevõtlikkust ja ainevaldkonna üldpädevusi: loogilist arutelu, põhjendamise, järelduste, tõestamise oskusi ning leida võimalusi õpitu praktiliseks rakendamiseks reaal- ja loodusteadustes.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, õppesuunaainetest ja valikkursustest õpilase vabal valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

Õppesuunaained:

 • Praktiline füüsika
 • Keemia praktikum
 • Sissejuhatus veebiprogrammeerimisse
 • PHP rakendused veebiprogrammeerimises
 • Ettevõtlusõpe
 • Majandusõpetus

Inglise keele õppesuund – B klassid

Inglise keele suunas õpitakse süvendatult inglise keelt ning selle praktilisi rakendusi. Suuna eesmärgiks on süvendada õppijates huvi inglise keelt kõnelevate maade keele ja kultuuri vastu ja valmistada soovijad ette rahvusvaheliseks Cambridge English: Advanced eksamiks. Inglise keeles õpetatavad suunaained arendavad keelekeskkonnas diskussiooni, kriitilist mõtlemist ja loogikat. Õpilased saavad põhjaliku ettevalmistuse orienteerumaks akadeemilist sõnavara ja kirjaoskust nõudval kõrgharidusmaastikul. Õpilased omandavad avaliku esinemise oskuse, mis leiab praktilist rakendamist, korraldades ja läbi viies mitmeid inglisekeelseid vanalinna ekskursioone nii kooli kui ka Tallinna külalistele.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, õppesuunaainetest ja valikkursustest õpilase valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

Õppesuunaained:

 • Critical Thinking
 • Academic Writing
 • British Studies
 • Giidiõpetus
 • Inglise ärikeel
 • Inglise kirjandus

 Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund – C klassid

Sotsiaal-humanitaar õppesuunas õpitakse süvendatult  ühiskonnateadusi, meediat ja kunsti.  Suuna eesmärgiks on süvendada õppijates huvi ühiskonnas toimuvate protsesside ja muudatuste ning nende väljendusvahendite vastu, kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse teooriatesse, väärtustada kultuurilist mitmekesisust ning kasvatada teadlikku ja aktiivset kodanikku. Suunaained arendavad info leidmise, tõlgendamise ja väljendamise oskust ning empaatiat, mis on vajalikud orienteerumiseks erinevas kultuuriruumis ja ajaloolises keskkonnas ning kaasaegses multikultuurses ühiskonnas. Ühiskondlike teemade käsitlemisel erinevatest aspektidest kujuneb rahvuslik ja kultuuriline identiteet, salliv ja pooldav suhtumine demokraatlikesse väärtustesse, rikastub õpilase väärtussüsteem ja maailmapilt.

 Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, õppesuunaainetest ja valikkursustest õpilase vabal valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

Õppesuunaained:

 • Tsivilisatsioonide arenguteooriad
 • Kultuuriürituste korraldus
 • Kunst
 • Kirjanduskursus “Klassika ja tänapäev”
 • Ristmeedia
 • Politoloogia