Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli gümnaasiumis on kolm õppesuunda:

 • Reaal-loodusainete õppesuund – A klassid
 • Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund – B klassid
 • Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund – C klassid

Kõikides õppesuundades õpitakse:

 • lai matemaatika
 • IT ja digiõpe (B ja C klassid)
 • robootika (A klass)
 • C-võõrkeel (saksa, prantsuse, hispaania keel)
 • uurimistööde alused
 • kirjandus
 • ettevõtluse alused

Reaal-loodusainete õppesuund – A klassid

Reaal-loodusainete suunas õpitakse täppis- ja loodusaineid, programmeerimist, majandusmatemaatikat, mis on oskusteave igale inimesele, kuidas teooria praktikas tegelikult väljendub ning majandust.
Suuna eesmärgiks on süvendada õppijates huvi reaal-loodusainete vastu, arendada ettevõtlusteadmisi, ettevõtlikkust ja ainevaldkonna üldpädevusi: loogilist arutelu, põhjendamise, järelduste, tõestamise oskusi ning leida võimalusi õpitu praktiliseks rakendamiseks reaal- ja loodusteadustes.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, õppesuunaainetest ja valikkursustest (11 kursust gümnaasiumi vältel) õpilase vabal valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

Reaal-loodusainete õppesuuna lõpetanu saab edukalt kandideerida nii Tallinna Tehnikaülikooli erinevatesse teaduskondadesse kui ka Tartu Ülikooli, näiteks meditsiini erialadele ning välisriikide kõrgkoolidesse.
Lisaks toetavad omandatud laiapõhjalised teadmised igati konkurentsivõimelisust tuleviku Eesti ja Euroopa tööturul nii ettevõtluses, IT-s kui ka reaal-loodusteadustes.

Õppesuunaained:

 • robootika
 • praktiline füüsika
 • keemia praktikum
 • sissejuhatus veebiprogrammeerimisse
 • PHP rakendused
 • majandusmatemaatika
 • ettevõtlusõpe
 • majandusõpetus

Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund – B klassid

Õppesuunas õpitakse süvendatult inglise keelt ning selle praktilisi rakendusi. Suuna eesmärgiks on motiveerida õppijates huvi inglise keelt kõnelevate maade keele ja kultuuri vastu ning valmistada soovijad ette rahvusvaheliseks Cambridge English Advanced eksamiks. Lõpetajad sooritavad eksami valdavalt tasemel C1 ja C2, mis annab suurepärase stardiplatvormi õpingute jätkamiseks erinevate riikide ülikoolides.

Inglise keeles õpetatavad suunaained arendavad keelekeskkonnas diskussiooni, kriitilist mõtlemist, akadeemilist kirjutamist, rahvusvahelisi suhteid ja majandust ning loogikat.
Õpilased saavad põhjaliku ettevalmistuse orienteerumaks akadeemilist sõnavara ja kirjaoskust nõudval kõrgharidusmaastikul. Õpilased omandavad avaliku esinemise oskuse, mis leiab praktilist rakendamist, korraldades ja läbi viies hulgaliselt inglisekeelseid ekskursioone nii koolis kui ka vanalinnas nii kooli kui ka Tallinna linna ja kõrgkoole külastavatele välisdelegatsioonidele.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, õppesuunaainetest ja valikkursustest (11 kursust gümnaasiumi vältel) õpilase valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuuna lõpetanu omab suurepäraseid inglise keele teadmisi ja oskusi, mis on eeliseks kandideerimisel rahvusvahelistesse kõrgkoolidesse ning on konkurentsivõimeline tööturul kogu maailmas.

Õppesuunaained:

 • IT ja digiõpe
 • Academic Writing
 • British Studies
 • giidiõpetus
 • inglise ärikeel
 • rahvusvahelised suhted
 • rahvusvaheline majandus

Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund – C klassid

Sotsiaal-humanitaarainete õppesuunas õpitakse süvendatult ühiskonnateadusi, rahvusvahelisi suhteid, juhtimispõhimõtteid, meediat ning kunsti- ja kultuurilugu. Suuna eesmärgiks on süvendada õppijates huvi ühiskonnas toimuvate protsesside, erisuste ja muutuste ning nende väljendusvahendite vastu, kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse teooriatesse, väärtustada kultuurilist mitmekesisust ning kasvatada teadlikku ja aktiivset kodanikku.

Suunaained arendavad info leidmise, tõlgendamise ja väljendamise oskust ning empaatiat, mis on vajalikud orienteerumiseks erinevas kultuuriruumis ja elukeskkonnas ning kaasaegses multikultuurses ühiskonnas.
Ühiskondlike teemade käsitlemisel erinevatest aspektidest kujuneb rahvuslik ja kultuuriline identiteet, salliv ja pooldav suhtumine demokraatlikesse väärtustesse, rikastub õpilase väärtussüsteem ja maailmapilt.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest, õppesuunaainetest ja valikkursustest (11 kursust gümnaasiumi vältel) õpilase vabal valikul, mis kajastub kooli valikkursuste süsteemis ning avaldatakse kooli kodulehel iga õppeaasta alguses (Õppetöö -> Gümnaasiumi valikkursused). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

Sotsiaal-humanitaarteaduste, kultuurikorralduse, juhtimispsühholoogia, kultuuridevaheliste erinevuste ja kommunikatiivsete oskuste omandamine annab kindla eelise töötamiseks Euroopa tööturul ning edasiõppimiseks kõrgkoolides.
Laiapõhjalised teadmised ja praktilised oskused politoloogiast, rahvusvahelistest suhtest, kirjandusest, meediast, kunsti- ja kultuuriloost, religioonist ja arhitektuurist – see on väärtus kogu eluks.

Õppesuunaained:

 • tsivilisatsioonide arenguteooriad
 • kultuuriürituste korraldus
 • kunstikultuuri lugu
 • meedia/ristmeedia
 • politoloogia
 • kultuuridevahelised erisused ja suhted