Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Vastuvõtukord 2021/2022. õppeaastaks

Vastuvõtu tingimused ja kord 2021/2022. õppeaastaks.

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks

2021/2022 õppeaastal avatakse Tallinna 21. Koolis üks ülelinnalise vastuvõtuga inglise keele õppesuuna klass (1B).

Kui viroloogiline olukord lubab, korraldatakse katsed 1B klassi 20. ja 21. veebruaril koolimajas.

Katsete korraldus

 • Registreerimine katsetele toimub 1.–12. veebruarini vastuvõtu infosüsteemis.
 • Praktilised rühmatööd toimuvad 20. ja 21. veebruaril algusega kell 10.00 ja 12.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras). Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev ja kellaaeg.
 • Koolimajja sisenemine toimub neljast erinevast välisuksest. Registreeringu kinnitamisel määrab vastuvõtu infosüsteem lapsele katse toimumise ruumi ja välisukse, mille kaudu laps siseneb. Vaata välisuste plaani!
 • Õpetajad võtavad lapsed vastu 10 minutit enne katse algust määratud välisukse juures, lapsevanemaid koolimajja ei lubata.
 • Rühmatöö kestab 60 minutit. Õpetajad toovad lapsed välisukse juurde tagasi vastavalt kell 11.05 või 13.05.
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 22.02.2021.
 • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 23.02.2021.
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 10.03.2021.

Tallinna 21. Kool võtab inglise keele õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimesse klassi astumine.
Registreerumine elukohajärgsesse klassi 1.-15. märtsil 2021 eKoolis oleva Tallinna Haridusameti logo kaudu.

Muusikaklass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2021.

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:

Vastuvõtt 10. klassi 2021/2022. õppeaastaks

2021. aasta kevadel korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast viiakse sisseastumistestid läbi 9. aprillil kell 10.00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.

Tallinna nelja ja kolme kooli ühiskatsed

Nelja kooli ühiskatsete e-testid (harjutustestid ja testid 09.04) on 2021. aastal Tallinna kolme kooli (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii nelja (GAG, TRK, TIK, 21K) kui ka kolme kooli (JWG, KSG, TÜG), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii nelja kooli kui ka kolme kooli katsetele.

Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 15. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise ja Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorraga.

E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, verifitseerimiseks ID-kaart või pass ning internetiühendus. Enne 9. aprilli e-teste (märtsi lõpus või aprilli alguses) toimuvad harjutustestid, mille läbiviimise täpsest ajast ja korraldusest informeeritakse õpilasi esimesel võimalusel. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

Praktilistest töödest on võimalik ühiskatsete infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2021 ning infosüsteemi üles laadima 9. klassi hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2021. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 9. aprillil saata ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend Stuudiumi kasutajatele

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus” (hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Näidisülesanded

Ühiskatsete testide sisu ja õpitulemused on toodud Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimustes ja korras.

Näidisülesanded: eesti keele näidistest, inglise keele näidistest, matemaatika näidistest, füüsika näidistest

Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 3.-7. mai 2021;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 10.-14. mai 2021;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 18. mai 2021.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.

Kontakt

Küsimuste korral vastab gümnaasiumiosa õppealajuhataja Ave Kallas ave.kallas@21k.ee.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe Õppetöö -> Gümnaasiumi õppesuunad