Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Vastuvõtukord 2022/2023. õppeaastaks

Vastuvõtu tingimused ja kord 2022/2023. õppeaastaks.


Vastuvõtt 1. klassi 2022/2023. õppeaastaks


2022/2023. õppeaastal avatakse Tallinna 21. Koolis üks ülelinnalise vastuvõtuga inglise keele ja reaalainete õppesuuna klass (1B).

Kui viroloogiline olukord lubab, korraldatakse katsed 1B klassi 12. ja 13. veebruaril koolimajas.

Katsete korraldus

 • Registreerimine katsetele toimub 31. jaanuar – 9. veebruarini vastuvõtu infosüsteemis.
 • Praktilised rühmatööd toimuvad 12. ja 13. veebruaril algusega kell 10.00 ja 12.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras). Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev ja kellaaeg.
 • Koolimajja sisenemine toimub neljast erinevast välisuksest. Registreeringu kinnitamisel määrab vastuvõtu infosüsteem lapsele katse toimumise ruumi ja välisukse, mille kaudu laps siseneb. Vaadake välisuste plaani!
 • Õpetajad võtavad lapsed vastu 10 minutit enne katse algust määratud välisukse juures, lapsevanemaid koolimajja ei lubata.
 • Rühmatöö kestab 60 minutit. Õpetajad toovad lapsed välisukse juurde tagasi vastavalt kell 11.05 või 13.05.
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 17.02.2022.
 • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 22.02.2022.
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 09.03.2022.

Tallinna 21. Kool võtab inglise keele ja reaalainete õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimesse klassi astumine.
Registreerumine elukohajärgsesse klassi 1.-15. märtsil 2022 eKoolis oleva Tallinna Haridusameti logo kaudu.

Muusika ja digitehnoloogia klass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2022.

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:


Vastuvõtt 10. klassi 2022/2023. õppeaastaks


2022. aasta kevadel korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Seitsme kooli ühisel nõupidamisel 22.02.2022 otsustati, et gümnaasiumisse vastuvõtukatsed toimuvad käesoleval aastal järgmise ajakava alusel: 03.03 harjutustestid, 08.03 eeltestid, 19.03 põhitestid.

 • Ühiskatsete praktilised tööd toimuvad märtsikuus kahes osas:
  • harjutustest 3. märtsil – täpne juhend ja nõuanded verifitseerimiseks on SIIN
  • eeltestid 8. märtsil kell 14.00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel) Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja
  • põhitestid 19. märtsil kell 10.00 paberkandjal testidena (eesti keel, matemaatika, füüsika, prantsuse keele test prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele) neljas koolis. Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad põhiteste sooritama. Vestlusvoor viiakse läbi aprillikuu jooksul.

Tallinna nelja ja kolme kooli ühiskatsed

Nelja kooli ühiskatsete e-testid (08. märtsil) on 2022. aastal Tallinna kolme kooli (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium) ühiskatsete e-testidega samad.
Õpilased, kes soovivad kandideerida nii nelja (GAG, TRK, TIK, 21K) kui ka kolme kooli (JWG, KSG, TÜG), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii nelja kooli kui ka kolme kooli katsetele. Pabertestid viivad neli ja kolm kooli läbi eraldi.

Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 14. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete Infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise ja Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorraga.

E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Põhitestidele pääsevate kandideerijate nimekirja koostamisel arvestatakse ainult nende eeltestide tulemusi, kus on enne lahendamist edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks kaameraga laua- või sülearvutit.

3. märtsil kell 11.00 avame Eksamite Infosüsteemis eesti keele, matemaatika ja inglise keele harjutustestid:

 • 11.00-11.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 min)
 • 11.45-12.25 matemaatika (test avatud 30 min)
 • 12.30-13.10 inglise keel (test avatud 30 min)

Õpilastel tuleb eelnevalt läbida isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata. Täpne juhend ja nõuanded verifitseerimiseks on SIIN.

8. märtsil kell 14.00 viiakse Eksamite Infosüsteemis läbi eeltestid:

 • 14.00-14.45 verifitseerimine + eesti keel (test avatud 30 min)
 • 14.45-15.25 matemaatika (test avatud 30 min)
 • 15.30-16.10 inglise keel (test avatud 30 min)

Eeltestide tulemuste põhjal selgitatakse lävendipõhiselt välja kandideerijad, kes pääsevad 19. märtsil põhiteste sooritama.
Täpne juhend ja nõuanded verifitseerimiseks on SIIN
Jooksev info testi sooritamise ajal on SIIN

Pabertestide sooritamine

19. märtsil läbiviidavate paberkandjal testide sooritamisele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass), Ühiskatsete Infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.

Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

Praktilistest töödest on võimalik Ühiskatsete Infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus, muusika) 8. klassis lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud.

Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril ning infosüsteemi üles laadima 9. klassi hinnetelehe.

Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril.

Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.

Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele kas:

 • vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 4.-8. aprill 2022;
 • vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 11.-14. aprill 2022;
 • vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 21. aprill 2022.

Vestlusele palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 18. märtsil saata Ühiskatsete Infosüsteemi sõnumi kaudu nendele kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Hinnetelehe loomise juhend Stuudiumi kasutajatele

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Hinnetele loomise juhend eKooli kasutajatele

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus” (hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Täpsemad juhised e-testide läbiviimise kohta

Täpne juhend ja nõuanded e-testide läbiviimiseks on SIIN.

Näidisülesanded

Ühiskatsete testide sisu ja õpitulemused on kirjas kooli vastuvõtukorras (vaata Lisa 3).

Näidisülesanded: eesti keele näidistest, inglise keele näidistest, matemaatika näidistest, füüsika näidistest.

Kontakt

Küsimuste korral vastab õppejuht Raido Kahm raido.kahm@21k.ee.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.