Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

NordPLus Horizontal projekt „Green Creativity for Teachers of Entrepreneurship“

Esmane sihtrühm: Ettevõtlus- ja majandusõpetajad

Teisene sihtrühm: 8.-12. klasside õpilased

Koostööpartnerid: JA Eesti, JA Läti, JA Island, Talsi 2. Gümnaasium

Projekti koordinaatorid: Ander Hindremäe, Epp Vodja

Projekti eesmärk: Töötada välja kaasaegsed õpilasi kaasavad keskkonnasäästlikku majandust ja ettevõtlust õpetavad tegevused.

Projekti lühitutvustus: Projekti käigus töötavad kolme riigi partnerid välja majanduse ja ettevõtluse tundide jaoks õpilasi kaasavaid ja rohepöördele suunatud õppematerjale. Keskendutakse peamiselt klassitunnitegevustele, aga pakutakse ka välja võimalusi virtuaalõppeks. Simulatsioone, mänge ja aruteluteemasid katsetatakse kahes projektis osalevas koolis.

Projekti tulemus: http://www.ja.ee/projektid/labiviidud/2486-green-creativity-for-teacer-of-entrepreneurship

Rahvusvaheline koolitusprogramm õppivatele professionaalidele

Tallinna 21. Kooli rahvusvahelise sisekoolitusprogrammi eesmärgiks on kokku 17 erineva õpetaja ja juhtkonnaliikme erialane täiendkoolitus Suurbritannias, Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias, Prantsusmaal, Portugalis ja Kreekas ajavahemikus juuni 2019 – 30.09.2023. Koolitused on äärmiselt laiapalgelised ning käsitlevad selliseid aktuaalseid teemasid nagu Briti ja Iiri kultuur, andekate laste õpetamine, kriitiline mõtlemine ning kooli juhtimine. Lisaks teoreetilistele loengutele  ja praktilistes töötubades osalemisele on osalejatel võimalus ka külastada koole Portugalis ja Hispaanias.

Projekti koordinaator: Merle Teever

BSP Läänemere projektis osalev kool

 • Sihtrühm: 5.-12. klassi õpilased
 • Koostööpartnerid: Tartu Loodusmaja
 • Projekti koolipoolsed koordinaatorid: Riina Otsus, Helle-Kai Saapar

Projekti eesmärgid

 • kasvatada õpilaste keskkonnateadlikkust
 • toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid
 • õpetada noortele vajalikke oskusi muutuste märkamiseks ja uurimiseks neid ümbritsevas keskkonnas (kasutades fookuseks Läänemere ökosüsteemi)

Projekti koduleht

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (BSP) Eesti tegevuste koduleht (tartuloodusmaja.ee)

KIK Keskkonnaharidusprogrammid

 • Sihtrühm: 1.-9. klassi õpilased
 • Koostööpartnerid: KIK, Lehola KHK, Tallina Haridusamet
 • Projekti koordinaatorid: Anne-Ly Lään

Projekti eesmärgid

 • toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid
 • kasvatada õpilaste keskkonnateadlikkust
 • võimaldada õpilastele kord õppeaastas tasuta keskkonnahariduslikke õppekäike, mis on seotud vastava kooliastme õppeteemadega

Nutikasvukapi rakendamine projektiõppeks STEAM ainetes

 • Sihtrühm: 1.-9. klass, kogu koolipere, lapsevanemad, õpetajad
 • Koostööpartnerid: Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Projekti kestus: 2022-2024
 • Projekti koordinaatorid: Loodusainete õppetool, Anne-Ly Lään

Projekti eesmärgid

 • Suunata õpilasi kasvatama ise toidutaimi ja jälgima nende arengut, analüüsima tulemusi
 • Tõsta koolipere teadlikkust tasakaalustatud toitumisest ja tervislike toidukordade loomisest
 • Edendada rohelist mõtteviisi läbi tehnoloogilise innovatsiooni

Projekti tutvustus

Õpiastele suunatud rohetehnoloogia teadlikkuse projektis jagatakse teoreetilisi teadmisi koos praktiliste oskustega, mille viib läbi juhendaja. Kasvukappi projekti integreerides mitmekesistatakse STEAM ainete õpet, saadakse ülevaade keskkonnamõjust, taimefüsioloogiast, orgaanilisest keemiast, teadusliku meetodi rakendamisest ning teistest loodusteaduste väljunditest.

VAU! OHHOO! Õpikodade projekt

 • Sihtrühm, osavõtjad: 7.-9. klasside õpilased
 • Koostööpartnerid: Haridusamet, Tervisemuuseum, Loodusmuuseum
 • Projektijuhid: Anne-Ly Lään, Lilian Kippasto

Projekti eesmärgid

 • Arendada õpilastes ideede kujundamise oskust
 • Tugevdada õpilastes huvi ja arendada seoste loomist loodus- ja reaalteaduste ning igapäevaelu vahel
 • Harjutada ja arendada rühmatöö oskusi ning loovust ja leidlikkust praktiliste tööde tegemisel
 • Aidata õpilastel teha valikuid karjääri planeerimisel

Projekti tutvustus

Läbi õpitubade lahendatakse igapäevaelust võetud probleemülesandeid nii, et igas järgmises õpitoas saadakse täiendavat infot, tükikese stsenaariumi, millega õpilased lahendusele lähemale jõuavad. Igas õpitoas jagatakse teoreetilisi teadmisi ja tehakse praktilisi ülesandeid/katseid. Probleemide lahendamine nõuab õpilastelt tegutsemiskava, eesmärgistamist ja analüüsi.

Kiusamisest vaba lasteaed ja kool

Tervist edendav kool

 • Sihtrühm, osavõtjad: 1.-12. klassi õpilased, õpetajad, lapsevanemad
 • Koostööpartnerid: WHO liikmeskoolid
 • Koordinaatorid: Riina Otsus, tervisenõukogu

Taimne Teisipäev

 • Sihtrühm, osavõtjad: 1.-12. klasside õpilased, kõik õpetajad ja koolitöötajad
 • Koostööpartnerid: Taimse Teisipäeva programmiga liitunud koolid
 • Koordinaatorid: Tervisenõukogu ja esimees Kristiina Tiits, toitlustusfirma AS Tuleleek
 • Projekti koduleht: https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad
 • Projekti eesmärgid:
  • Taimse Teisipäeva programmiga liitudes soovime avardada koolipere maitsemeeli ning sööma rohkem köögiviljarikast toitu;
  • Suurendada köögiviljade osakaalu menüüs;
  • Tõsta koolipere teadlikkust tasakaalustatud toitumisest.

Taimne Teisipäev teeb koostööd programmiga Roheline Kool.

Muusikaprojekt

Muusika, näitlemine, kultuurilugu, keeleõpe

 • Sihtrühm, osavõtjad: 5.-12. klassid – koorid, ansamblid
 • Koostööpartnerid: Goethe-Gymnasium Schwerin
 • Koordinaator: Maarika Paun
 • muusika ainekomisjon, ringijuhid, giidiõpetuse valikkursuse õpilased, saksa keele õpetajad, lapsevanemad
 • Koduleht:  www.goethegymnasium-schwerin.de

Rahvusvaheline majanduspraktika

 • Sihtrühm: 10. ja 11. klassid
 • Koostööpartner:
 • Berufliche Oberschule Erdng, München, ettevõtted Tallinnas ja Münchenis
 • Koordinaator :Maarika Paun
 • saksa ja inglise keele õpetajad, majandusõppe õpetajad, lapsevanemad
 • Koduleht: https://www.fosbos-erding.de

Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ehk MTÜ NÜ TORE tugiõpilastegevuse koolitus

Osalejad: Huvijuht Kristiina Tiits, psühholoog Jaana Loopre ning 6D klassi õpilased Andreas Ahi, Bianca Põldroos ja Kirke Kupits.

 • Sihtrühm: koolipere, põhikooli õpilased.
 • Korraldaja: MTÜ noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ehk MTÜ NÜ TORE
 • Informatsioon TORE kohta

Lähtuvalt kontseptsioonis kirjeldatule panustavad MTÜ NÜ TORE esindajad kiusamisvaba haridustee tegevusprogrammi just sotsiaalsete suhtlemis- ning toimetulekuoskuste arengut soodustavate sisuliste ning teadlikult juhitud tegevustega, mille võtmetingimuseks on TORE juhendajate olemasolu koolis.

Koolid – Tuleviku partnerid

Schulen: Partner der Zukunft

Alamprojektid:

 • rahvusvaheline veebipõhine õpilasajaleht “KLICK”

Õpilasajalehe toimetuse liikmed valitakse konkursi teel ja neid koolitavad kaks korda aastas Berliinis professionaalsed juhendajad.  Õpilastoimetajad saadavad regulaarselt oma artiklid peatoimetusele, mis tegutseb rotatsiooni korras. Alates 2012. a on meie kooli toimetajatel sisustada rubriik „Elu“ (Leben). Konkursi alusel on valitud 2017/2018 õppeaastaks toimetusse Karmel Justina Loog XA ja Maria Goldrin XIB; meie kooli õpilased kuulusid peatoimetusse 2014/2015.

 • teatriprojekt

Teatriprojekt on üks vanemaid PASCH-koolide keeleõppeprojektidest. Igal aastal pakuvad tunnustatud teatripedagoogid koos regioonide koordinaatoritega välja teema, mille stsenaariumi ja lühikese filmiklipi projektis osalevad koolid võistlusele esitavad. Võistlusel edukalt esinenud gruppe tuleb juhendama professionaalne teatripedagoog, õpitakse lavakõnet, lavalist liikumist, harjutatakse kehakeele väljendusvahendeid, pannakse koos kokku 20-25 minutiline stsenaarium etteantud teemal, kogu töö toimub saksa keeles. Parimad trupid kutsutakse PASH-koolide teatrifestivalile, mis toimub kas regioonipõhiselt või regioonide vahelise koostööna – viimas eredaks näiteks on Ida- ja Kesk-Euroopa ning Lõuna-Euroopa ühine teatrifestival Berliinis, kus teatris Volksbühne esines edukalt meie kooli teatritrupp. Kuna projekti käivitamisest möödub kümme aastat, siis  2017/2018 õppeaasta teemaks on „Aeg“ (Die Zeit). Meie kooli teatritrupp on kutsutud rahvusvahelisele festivalile Vilniuses.

 • õppeaineid lõimiv projekt “CLIL” ja
 • rahvusvaheline temaatiline õpilasvahetus

Varasemat edukat ja tulemuslikku koostööd arvestades on meie partneriks Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Györist (Ungari). Konkursi tulemuste põhjal rahastas 2017/2018 Goethe Instituut meie kooli koordinaatori  esitatud projekti „Tagurpidi klassituba“, mis lõimib saksa keele ja teised õppeained ning on omanäoline ja uuenduslik. Projekti käigus valmistavad kahe riigi noorted ise meeskonnatööna  Münchenis saksa kultuurilugu tutvustavaid õppematerjale, mis vastavad keeletasemetele A2 ja B1. Interaktiivsed õppematerjalid vormistatakse ja antakse kõikidele kasutada projekti veebilehel  /www.pasch-net.de/

 • varane saksa keel („Frühes Deutsch“)

Alates 2014.aastast on Goethe Instituudi toetusel meie kooli 2.ja 3.klassi õpilastel võimalik õppida saksa keelt 2. võõrkeelena

 • rahvusvaheline tasemeeksam
 • vabatahtlik teenistus
 • keeleõppestipendiumid õpilastele ja aineõpetajatele

Igal õppeaastal saavad 2 gümnaasiumiõpilast osaleda suvel 3-nädalases rahvusvahelises keeleõppelaagris Saksamaal, aineõpetajatele on avatud keeleõppekursused Goethe Instituudi juures ja 2-nädalane keeleõppelaager Saksamaal

 • saksa keele õpetajate metoodiline enesetäiendamine SLV-s
 • Sihtrühm, osavõtjad: algklassid,  gümnaasium, saksa keele õpetajad, aineõpetajad
 • Koostööpartnerid: Goethe Instituut Münchenis, SLV Välisministeerium, Tallinna Saksa Kultuuri Instituut, Goethe-Institut Estland, regiooni partnerkoolid Lätis, Leedus, Poolas, Tsehhis, Slovakkias, Ungaris, Sloveenias, projekti liikmeskoolid kogu maailmas
 • Koordinaator: Maarika Paun
 • Koduleht

Viimati muudetud: 17.04.2024