deenesetfrru
Subscribe to RSS

Vastuvõtt

Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord 2016-2017 – kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 29.12.2015 nr 1.-2/789.

Vastuvõtt 1. klassi 2016./2017. õppeaastal

Tallinna 21. Kool avab õppeaastal 2016/2017 ülelinnaliste katsete alusel ühe inglise keele klassi (1B).

 • Registreerimine vastuvõtukatsetele – 1.-10. veebruar 2016 – vastuvõtu infosüsteemis. Infosüsteemis registreerimiseks on võimalik kasutada ka arvutit kooli kantseleis tööpäeviti kell 10.00-14.00.
 • Vestlused ja praktilised tööd – 13. ja 14. veebruaril 2016 algusega kell 10:00 (sisu on lahti kirjutatud: vastuvõtu tingimused ja kord)
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine – 19. veebruariks 2016
 • Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda kokkuleppel õppealajuhatajaga alates 29. veebruarist kuni 9. märtsini 2016
 • Nõutud dokumentide kooli esitamine – 25. veebruariks 2016

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2016. aastal

Tallinna 21. Kooli 1. klassidesse saavad kandideerida ainult Tallinna linna sissekirjutust omavad lapsed.

Muusikaklass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2016.

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:

 • hommikupoolses vahetuses õpivad 1A ja 1B,
 • õhtupoolses vahetuses tavaõppekava alusel õppivad 1C ja 1D klass.

Vastuvõtt 10. klassi 2016./2017. õppeaastal

 • Registreerumine 10. klassi katsetele toimub 1.-16. märtsini 2016 ühiskatsete infosüsteemis aadressil http://katsed.tln.edu.ee.
 • Olümpiaadidel osalenud ja katsetest vabastust taotlevad õpilased peavad end registreerima ühiskatsetele 1.-7. märtsini 2016.
 • Vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse hiljemalt 15. märtsil 2016.
 • Kirjalikud testid toimuvad 19. märtsil 2016 kell 10.00, kohal olla hiljemalt 9.30.
 • Kaasas peab olema isikut tõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalatsid. Lubatud on sildita veepudel.
 • Tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis alates 30. märtsist 2016.
 • Vestlused toimuvad:
  • I eelistus: 4.-8. aprill 2016
  • II eelistus: 11.-15. aprill 2016
  • III eelistus: E 18.04.2016 TIK, T 19.04.2016 GAG, K 20.04.2016 RK, N 21.04.2016 21K
 • Hea Tahte Protokollid 30. aprillil 2016.
 • Tutvu nelja kooli ühiskatsete korraldamise korraga ja Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorraga.

Vastuvõtt 2.-9. klassi ja gümnaasiumi 11. ja 12. klassi

 • Kool avalikustab kodulehel vabad õpilaskohad 11.06.2016.
 • Vastuvõtuks vabadele kohtadele esitab lapsevanem direktorile avalduse ja klassitunnistuse/õpinguraamatu kinnitatud koopia.
 • Vastuvõtt 2.-9. klassi ja 11.-12. klassi toimub vabade kohtade olemasolul, üldjuhul 9. ja 12. klassi õpilasi vastu ei võeta.
 • Katsed vastuvõtuks toimuvad matemaatikast, eesti keelest, inglise keelest või muusikast vastavalt kooli õppesuundadele.
 • Vastuvõtmisest / mittevastuvõtmisest teavitab kool lapsevanemat või õpilaskandidaati 10 tööpäeva jooksul peale katsete toimumist.
Viimati muudetud 28.01.2016 09:42 (Siim Luha)