Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus viib 2014. aasta sügisel ProgeTiiger programmi raames esmakordselt läbi konkursi, mille eesmärk on toetada ja arendada õppijate tehnoloogilisi võimeid ning pakkuda võimalust tehnoloogia vallas ennast proovile panna.

Konkursi läbiva teema Tuleviku õpperuum 2050 all mõeldakse nii füüsilist kui ka virtuaalset ruumi. Loovtöödes võib õpperuumi ja seal toimuvat käsitleda tervikuna või kujutada mõnda konkreetset tegevust, eset, vahendit või situatsiooni selles ruumis. Kõrgelt hinnatakse neid töid ja ideid, mis on reaalselt teostatavad.

Konkursi üldtingimused:

1. Konkurss kestab 15. septembrist 2014 kuni 24. jaanuarini 2015 ning koosneb kolmest põhietapist:

 • Code Week 11.-17. oktoober
  Maakondlikud voorud üle Eesti, mille käigus esitlevad õppijad oma konkursitööd ning saavad tagasisidet konkursitöö täiustamiseks.
 • Code Vision 10.-30. november
  Konkursitööde avalik ja žürii hindamine, parimad pääsevad finaali.
 • Code Finale 24. jaanuar 2015
  Superfinaal Tallinna Lauluväljakul

2. Konkursil saavad osaleda alus-, üld- ja kutseharidusasutuste õppijad (5-19 eluaastat).
3. Konkursitöö meeskonnas võib olla 2-5 liiget.
4. Konkursitöö koosneb:

 • loovtööst, mida on võimalik teha viies kategoorias:
  –    arvutianimatsioon või -mäng;
  –    robotid ja tuleviku õpperuum;
  –    muusikapala “Koolikell”;
  –    3D graafika;
  –    mobiilne app.
  Konkursitööde kategooriate tingimused siin!
 • ja digitaalsest arengumapist, mis kirjeldab loovtöö tegemise erinevaid etappe.
  – Digitaalne arengumapp on õppija poolt kasutusele võetud digitaalne keskkond, mis toetab personaalse arenguga seotud tegevuste esitlemist ja reflekteerimist digitaalsel kujul. See võib olla kodulehekülg, ajaveeb, blogi, õpimapp vm, mis kajastab konkursitöö tegemise etappe ja on rikastatud erinevate meediumitega (videod, pildid, helifailid jne). Tutvu kindlasti ka erinevate valikutega digitaalse arengumapi koostamiseks!
  – Digitaalne arengumapp on abiks konkursi loovtöö hindamisel. HITSA õppijate konkursitööde hindamismudelis on kirjeldatud erinevad tegevused ja materjalid, mida võib lisada digitaalsesse arengumappi hindamiskriteeriumite (koostöö, IKT kasutamine jne.) tõestuseks. Tutvu kindlasti ka HITSA hindamismudeliga!
  – Digitaalses arengumapis peab olema võimaldatud avalik kommenteerimine, kuna maakondlike ürituste žüriid annavad tagasiside otse digitaalsesse arengumappi.

5. Konkursi 5-18 aastaste autorite digitaalsetes arengumappides, kus on kasutatud autori kohta pildi- ja/või
videomaterjali, peab olema lapsevanema kirjalik nõusolek avaldada arengumapi link ProgeTiiger veebilehel,
ProgeTiiger Facebooki lehel ning teistel HITSA veebilehtedel. Lapsevanema nõusolekud säilitatakse juhendajate
käes ja neid saab vormistada siin.
6. Konkursitöö loomisel tuleb arvestada autoriõigustega. Juhul kui kasutatakse teiste autorite töid, tuleb digitaalses arengumapis nendele töödele korrektselt viidata. Vajadusel tuleb küsida luba autori käest (loa küsimine peab olema dokumenteeritud). 5-18 aastaste osalejate puhul peab kooli poolne juhendaja veenduma enne konkursitöö esitamist, et konkursitöö koostamisel on autoriõigustest kinni peetud.
7. Konkursile esitatav töö on avaldatud Creative Commonsi litsentside alusel “Autorile viitamine” või “Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel“. Creative Commonsi litsents ei laiene tarkvarale (nt. arvutimäng, mobiilne app). Tarkvara puhul soovitame kasutada näiteks “GNU Lesser General Public” litsentsi (LGPL).
8. Konkursitööd ei tohi olla varem esitatud ühelegi teisele konkursile.
9. Konkursitöö autorid annavad konkursi korraldajale õiguse levitada konkursile esitatud töid. Konkursile laekunud töid ei kasutata kommertslikul eesmärgil ilma autori nõusolekuta.
10. Esitatud konkursitöö (digitaalne arengumapp) peab olema kättesaadav 3 aasta jooksul alates esitamise kuupäevast.

Konkursitööde hindamine:

1. Konkursitöid hinnatakse erinevates vanuserühmades:

 • Alusharidus ja I kooliaste (5-9 a.)
 • II-III kooliaste (10-16 a.)
 • Gümnaasium (sh kutseharidus) (17-19 a.)

Konkursi ajakava, tähtaegade ning konkursitööde esitamise ja hindamisega tutvu lähemalt konkursi kodulehel.