Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

1.–8. klassi tegevused toimuvad peamiselt erinevates töötubades.

1. klasside teema KIUSAMISEST VABAKS
Läbiv teema – Väärtused ja kõlblus
Aktiivõppepäeva raames räägitakse programmi «Kiusamisest vabaks» metoodikast, turvalisusest, omavahelisest suhtlemisest. Märksõnadeks on SALLIVUS, HOOLIVUS, JULGUS, AUSTUS. Erinevates õpitubades käsitletakse meeskonnatööna üksteisega arvestamise, väärtuskasvatuse ja empaatiaga seotud ülesandeid mängulises vormis. Päeva maskotiks on SÕBER KARU.

2. klasside teema TERVIS JA ESMAABI
Läbiv teema – Tervis ja ohutus
Eesmärgiks on teadlikkuse kasvatamine tervislike eluviiside, haiguste ennetamise ja õnnetuse korral käitumise osas. Erinevates õpitubades õpitakse läbi praktiliste tegevuste meeskonna- ja individuaalse tööna järgima tervislikke eluviise, õnnetusest teavitamist ja praktilist esmaabi andmist erinevate õnnetuste korral.

3. klasside teema MIKROSKOOBI PRAKTIKUM, ROBOTEX
Läbiv teema – Tehnoloogia ja innovatsioon
3AB klassides viiakse läbi mikroskoopiliste uuringute praktikum. Töötubades tutvutakse mikroskoobi ülesehitusega, uuritakse erinevaid preparaate, õpitakse tundma seeni ja baktereid ning saadakse põnevat infot silmale nähtamatust.
3CD klass külastavad robootikanäitust Robotex.

4. klasside teema SISEORIENTEERUMISMÄNG
Läbiv teema- Tervis ja ohutus
Aktiivõppepäeva raames pööratakse tähelepanu sportlikele eluviisidele, arendatakse meeskonnatöö oskusi, viiakse läbi kombineeritud teatevõistlusi. Põnevas otsimismängus panevad õpilased end proovile erinevates töötubades lahendades erinevaid inglisekeelseid ülesandeid. Kinnistamiseks valmib meeskondlik päeva kokkuvõte.

5. klasside teema TERVISEÕPETUSE PRAKTIKUM ja MATEMAATILISED MÄNGUTOAD
Läbiv teema – Tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus
Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga tutvutakse peamiste esmaabivõtete, elustamise metoodika, käitumisjuhistega õnnetuse korral. Erinevates töötubades mängitakse praktiliselt läbi käitumine õnnetusjuhtumi korral: teavitamine, esmane abistamine, erinevad sidumismeetodid, elustamine.
Matemaatilistes mängutubades tutvutakse rühmatööna erinevate matemaatiliste mängudega, pannakse proovile igaühe nupukus ja loogika.

6. klasside teema KEAT PROGRAMM, VENE KULTUURI TÖÖTOAD
Läbiv teema – Tervis ja ohutus ning kultuuriline identiteet
KEAT programmi raames tutvustakse erinevate ohuolukordadega: veepääste, tule- ja pommiohutus jne. Õpilastele selgitatakse käitumisjuhiseid erinevates ohuolukordades ja analüüsitakse peamisi tegutsemisvigu õnnetusjuhtumi puhul.
Vene keele töötoas antakse õpilasetele tutvustav ülevaade Venemaast ja tema kultuuripärandist. Eesmärgiks on lõimingus muusikaga omandada mängulises vormis uusi teadmisi kultuuriloost, tutvuda vene laulu ja ringmängu traditsioonidega.

7. klasside teema ARVUTIKAARDID ja GPS KUNST
Läbiv teema – Loodus- ja teabekeskkond, tervis ja ohutus, kultuuriline identiteet
Arvutiklassis tutvutakse arvutikaartide võimalustega, iga õpilane selgitab välja oma koolitee ohtlikud kohad, mis Maanteeameti loodud rakenduse abil kaardistatakse, analüüsitakse ja otsitakse võimalikult ohutu koolitee.
GPS-kunsti projektis planeerivad õpilased lähipiirkonna kaardile kunstipärase kujundi (suletud joonega silueti). Endomondo äppi kasutades läbivad meeskonnad õues oma kujundi teekonna.

8. klasside teema FÜÜSIKALABOR JA AJALOOMÄNG „EESTI 100“
Läbiv teema – loodus- ja teabekeskkond, kultuuriline identiteet
Füüsikalaboris moodustatakse meeskonnad aardejahi võistluseks. Võistkonnad peavad kasutama oma teadmisi loodusteadustest, ülesandeks on teistest kiiremini leida aarde päritolu ning sisu. Vastuste otsimise käigus sooritatakse mitmeid praktilisi mõõtmisi ja katseid.
Ajaloomängus tutvutakse ja uuritakse Eesti Vabariigi sajandipikkuse ajaloo kõikide kümnendite märgiliste kultuuri- , ajaloo- ja arhitektuuriobjektidega. Meeskondlikult loositakse neist 5 objekti, otsimismängu ülesandeks on liikuda vastavate objektide juurde ning teha selle taustal rühmast ühispilt. Kooli tagasi jõudes valmib ajalooklassis pildigalerii «Eesti Vabariigi 100».