Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Lugupeetav koolipere!

Soovin kõigile tegusat ja edukat uut 2020/2021. õppeaastat!

Algav õppeaasta ei ole päris sarnane varasematega, ei Eestis ega ka mujal maailmas. Seoses COVID-19 levikuga on kooli töökorraldus mitmeti teistsugune ja me peame omama muuhulgas valmidust, vajadusel minna osaliselt või täielikult distantsõppele. Kõik oleneb sellest, milline on viiruse levik Tallinnas ja Eestis tervikuna. Seetõttu palume kõigilt koolipere osapooltelt mõistvat suhtumist ja koolis kehtestatud reeglitest ja põhimõtetest kinnipidamist. See aitab kaitsta meid haiguse ja selle leviku eest. 

Viimasel ajal on mõned tervisekaitseametnikud rääkinud julgelt, kuidas viirus ei levi laste seas ja neilt täikasvanutele. Sel juhul tuleb rääkida seda väidet puudutavast eagrupist, mitte kõikidest õpilastest vanuses 7-19/20, kes õpivad meie koolis. Nö „riskivabama“ grupi (7-10. a) moodustab paraku vaid ca ¼ õpilastest. Seetõttu ei saa me jätta tähelepanuta võimalust, et viirus võib koolis levida kui ei peeta kinni ühtsetest reeglitest.

Jätkuvalt on Tallinna XXI Kool suurim Tallinna kool, mis tegutseb ühes õppehoones. Uuel õppeaastal õpib koolis ca 1400 õpilast ja klassikomplekte on 45. See asjaolu seabki meid raskesse olukorda, sest COVID-19 hoidumise üks põhitingimus on piisava vahemaa hoidmine inimeste vahel.

Alljärgnevalt reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Lapsevanemad ja õpilased

 1. Kui olete viibinud enne kooliaasta algust välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.
 2. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.
 3. Haigena kooli mitte tulla! Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste ilmnemisel (nohu või köha või palavik) jääb õpilane kindlasti koju. Edasise osas konsulteerida perearstiga, taotleda COVID-19 testi tegemist.
 4. Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis  jääb õpilane koju ja tuleb kooli  pärast seda, kui arst on selleks loa andnud, so peale isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.
 5. Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja  antud klassi õpilasi ja vanemaid, õppealajuhatajat ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.
 6. Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud, tunneb ennast halvasti, peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel vastava kooliastme õppealajuhatajat, lapsevanemat.
 7. Saabudes koolimajja, enne õppekorpusesse sisenemist, desinfitseerida käed desojaamas. Õppepäeva jooksul, sh peale WC kasutamist, enne söömist, pesta korduvalt käsi vee ja seebiga. Soovitav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada.
 8. Nii palju kui võimalik hoida õpilastega, kes on teistest klassidest, distantsi, vähendada aktiivset suhtlemist teiste klasside õpilastega nii koolis kui väljaspool seda. Vältida ilma põhjuseta koolimajas liikumist. Saabuda kooli tunniplaanis määratud ajaks, tundide lõppedes lahkuda koolimajast.
 9. Lastevanematel ei ole lubatud koolimajja siseneda, v.a. kui on kokku lepitud õpetajaga või juhtkonna liikmega. Õpetaja informeerib kohtumisest turvatöötajat ja tuleb lapsevanemale garderoobi vastu. Lapsevanemal on rangelt soovitatav kanda koolimajas viibides meditsiinilist maski.
 10. Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi või kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet.
 11. Vanemate klasside õpilastel on soovitatav kasutada koroonaäppi.
 12. Distantsõppel viibimise ajal on õpilasel vajalik arvuti, mis võimaldab videotundides osalemist (mikrofon, kaamera) ja Office 365 kasutamist. Vajadusel saab lapsevanem/õpilane arvutit laenutada koolist ja võtta enda  vastutavale hoiule distantsõppe ajaks.

Kooli personal

 1. Haigena ja külmetus/viirushaigustunnus(t)e ilmnemisel kooli mitte tulla. Perearstilt taotleda COVID-19 testi tegemist.
 2. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, ennekõike riikidesse, kus on kõrge haiguskordaja.  Lähetusi välisriikidesse ei toimu.
 3. Jälgida ja tuletada õpilastele igapäevaselt   meelde käte pesemise ja vahemaa hoidmise vajadust.
 4. Vähendada kolleegidevahelisi otsekontakte, kasutada rohkem e-suhtlust, suhtlemisel järgida võimalusel 2+2 põhimõtet.
 5. Riskirühma kuuluvad õpetajad või õpetajad, kes seda soovivad,  on soovitatav kasutada isikukaitsevahendeid (n kaitsemaski, visiiri).
 6. Kui õppetunnis või vahetunnis märkab õpetaja haigustunnusega last, tuleb ta  suunata kohe kooliõe juurde, informeerida sellest klassijuhatajat või vastava kooliastme õppealajuhatajat.
 7. Jälgida, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel hoida aknad avatud ka tunni ajal.
 8. Lastevanematega suhtlemiseks, koosolekute korraldamiseks, kasutada ennekõike e-kanaleid.
 9. Töös lähtuda ja pidada kinni koolis kehtestatud õppetöö korralduse põhimõtetest, mõista oma rolli ja vastutust nakkuse ennetamisel ja juhtumite käsitlemisel.
 10. Omada valmisolekut osalise distantsõppe või  distantsõppe korraldamiseks, sh videotundide läbiviimiseks ning e-koosolekuteks  MS Teams keskkonnas.
 11. Soovitav on kasutada koroonaäppi.

Õppekorraldus

 1. Nii kaua kui võimalik, olenevalt COVID-19 levikust Tallinnas ja koolis, toimub õppetöö statsionaarselt. Statsionaarse õppe puhul on prioriteediks 1.-4.kl ka juhul kui vanemate klasside õpilased on osalisel distantsõppel või distantsõppel.
 2. Distantsõpet viiakse läbi eritunniplaani alusel, kus on sätestatud  kohustuslike MS Teams keskkonnas toimuvate videotundide maht õppeaineti.
 3. Kui klassis on tuvastatud COVID-19 haigestumine, saadetakse klass kodusesse isolatsiooni ja distantsõppele kaheks nädalaks.
 4. Arvestades meie kooli suurust, on eesmärk nii palju kui võimalik tagada astmeline töökorraldus, hajutatus, mis vähendaks õpilastevahelisi kontakte ja ülerahvastatust üldkasutatavates ruumides:
  1. koolipäeva algus on hajutatud, saabumised kooli kell 8, 9, 10, 11…
  2. vahetunnid klassidele erinevatel aegadel, koolikella sel õppeaastal ei kasutata,
  3. söögivahetunnid toimuvad hajutatult ja astmeliselt (alates kella 9.45-st ja seejärel iga täistund, pooltund ja kolmveerand), korraga mitte rohkem kui  neli klassi korraga söömas, tagades 50% söögisaali täituvusest,
  4. rohkem õpitakse koduklassides (va rühmatundidega ained ja oskusained), vähem liikumist ruumide vahel, liiguvad üldjuhul õpetajad,
  5. V-IX klassi õpilastele on ühel  päeval nädalas õppetöö korraldatud  kodus e-õppe või muu õppevormina,
  6. gümnaasiumiastme õpilastele on ühel päeval  nädalas õppetöö korraldatud  e-õppe või muu õppevormina. Vajadusel, eesmärgiga suurendada hajutamist,  korraldatakse õppetöö lennupõhiselt taoliselt, et vahelduvad üks/kaks nädalat statsionaarset õpet ja üks/kaks nädalat e-õpet,
  7. viiruse ohu kasvades suunatakse vanemate klasside õpilased täielikule distantsõppele,
  8. hea ja väga hea õppeedukusega gümnasistidel on võimalik taotleda õppetöös osalemiseks individuaalgraafikut, mis ei nõua igapäevaselt koolis viibimist,  
  9. gümnaasiumis suureneb e-valikkursuste arv,
  10. kehalise kasvatuse tunnid toimuvad peamiselt õues,
  11. aulas, võimlas ja auditooriumis toimuvad üritused arvestusega, et ruumi täituvus on 50%. Üritused võivad toimuda tavapärasest väiksemates gruppides hajutatuse põhimõtet järgides.

Reeglid ja põhimõtted on läbi arutatud ja heaks kiidetud kooli hoolekogu poolt 26.08. ja õppenõukogu poolt 27.08.2020.

Lugupidamisega
Meelis Kond
Tallinna XXI Kooli direktor
27.08.2020