Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Ajalugu

Tallinna 21. Kooli õpilasesindus loodi 1989. aastal, sellega oldi esimene ametlik õpilasesindus Eestis. 1996. aastal loodi Viie Kooli Koostöölepingu Liit, millest sai kogu õpilasesinduse liikumise alusepanija Eestis.

Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 9.-12. klasside poolt valitud esindajad (1-3 liiget igast klassist).
Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesindus vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli ruume, vara, rekvisiite ja kooli arveldusarvele kantud õpilasesindusele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid.
Õpilasesindus on moodustatud määramata ajaks.

Eesmärgid

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on

 • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
 • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
 • järgida ja edendada kooli traditsioone;
 • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
 • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel.

Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus

 • kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
 • osaleb huvipooltega kokkuleppel kõigil õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel;
 • delegeerib oma esindaja täieõigusliku liikmena kooli hoolekogusse;
 • algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte;
 • koostab õpilasesinduse tegevuskava;
 • saab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks;
 • algatab korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja otsustab, kuidas kasutada korjanduse või annetuste teel laekunud summasid;
 • viib läbi õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks küsitlusi õpilaste seas ja analüüsib nende tulemusi, millest tulenevalt teeb ettepanekuid vastavatele isikutele;
 • volitab presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
 • loob sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
 • vajadusel kirjastab koolitus- ja reklaammaterjale, perioodilisi väljaandeid.

Õpilasesindus järgib kooli põhikirja ja sisekorraeeskirju, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.

Õpilasesinduse tegevuse määravad kindlaks vastavad seadused. Seadused reguleerivad erinevate instantside koostööd ja on vaidlusküsimuste puhul asendamatud.

President

President koos kahe asepresidendiga valitakse ametisse igal kevadel 9.–12.klasside õpilaste poolt.

Asepresident
Tuule Kangur
(11A)
President
Mark Alexander Ummelas
(12C)
Asepresident
Jan Jürgen Luzgin
(11B)

Õpilasesinduse kontaktandmed: Kontakt -> Õpilasesindus

Pildialbumis: ÕE presiidiumi vande andmine 05. septembril 2019

Õpilasesindus 2019/2020. õppeaastal

Liputoimkond

G5

Tallinna 21. Kool kuulub Viie Kooli Koostöölepingu Liitu (G5), liit koosneb viiest koolist: Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna Prantsuse Lütseum. G5 on loodud, et korraldada ühiseid üritusi ja suhelda koos avalikkuse ees.

Tallinna 21. Kooli õpilasesinduse põhimäärus, kinnitatud 29.12.2015 kk nr 1-2/25

Eesti Õpilasesinduste Liit (ESCU) www.escu.ee