Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppenõukogu 20.12.2012 nr 300 (778) – 1

Päevakord

 • Hea kooli mõõdupuud
 • Õpetaja muutuvast rollist
 • Õppetööst ja kokkulepetest
 • Kunstinädal – Iirimaa
 • Teated

Otsused

 • Kinnitada kunstinädal – Iirimaa tegevuskava ja korraldamise põhimõtted
 • Esinevate puudujääkide kõrvaldamine õppe- ja kasvatustöös ühtsete nõuete ja kokkulepete täitmisel

Õppenõukogu 26.04.2013 nr 301 (779) – 2

Päevakord

 • Kokkuvõte 12. klasside õppetööst
 • Medalikandidaatide kinnitamine
 • Täiendav õppetöö

Otsused

Kinnitada

 • õppetöö tulemused
 • medalikandidaadid
 • täiendava õppetöö ajakava

Õppenõukogu 31.05.2013 nr 302 (780) – 3

Päevakord

 • Õpetajate tunnustamine – töökad, päikeselised, parimad koostööpartnerid ning e-õppijad
 • Klassijuhatajate kokkuvõtted õppeaasta tulemustest, sh kiituskirjad, kiituskaardid, tunnuskirjad (1.-8. ja 10.-11. klassid)
 • 12. klasside juhatajad – ainekiituskirjad ja teenetemedali kandidaatide esitamine
 • Põhikooli lõpueksamitele lubamine ja täiendav õppetöö
 • Eelteated

Otsused

Kinnitada

 • õppeaasta tulemused
 • põhikooli eksamitele lubamine – 98 õpilast
 • täiendavale õppetööle jäävate õpilaste nimekiri
 • kiituskirja, kiituskaardi, tunnuskirja, ainekiituskirja ja teenetemedaliga tunnustatud õpilaste nimekiri

Õppenõukogu 17.06.2013 nr 303 (781) – 4

Päevakord

 • Põhikooli lõpetamine, kiituskirjad ja täiendav õppetöö
 • Tasemetööde kokkuvõte
 • Õpilaste rahulolu-uuringu kokkuvõte ja tagasiside
 • Õppe-kasvatustöö eesmärkide täitmine
 • Eelteated kooli juubelist
 • Teated

Otsused

 • Kinnitada põhikooli lõpetamine, kiituskirjad ja täiendava õppetöö kokkuvõte
 • Võtta eneseanalüüsi aluseks rahulolu-uuringu tulemused ja teha järeldused oma töö korraldamiseks-parendamiseks uuel õppeaastal
 • Anda oma panus kooli 110. juubeli õnnestumiseks
 • Täita ühtseid nõudeid igas koolielu valdkonnas – kokkulepitud ühisväärtustes ja kooli kodukorras
 • Kinnitada õppeaasta eesmärkide täitmine hindega “rahuldav”

Õppenõukogu 21.06.2013 nr 304 (782) – 5

Päevakord

Otsused

Õppenõukogu 29.08.2013 nr 305 (783) – 6

Päevakord

 • 2012/2013. õppeaasta lõpetamine
 • Põhikooli- ja riigieksamite kokkuvõte
 • Lõpetanute edasine tegevus
 • Ülevaade ainekomisjonide ümarlauast
 • Uuendused 2013/2014. õppeaastal
 • Kooli 110. juubeli ettevalmistamine ja korraldamine
 • 2013/2014. õppeaasta üldeesmärgid
 • Teated

Otsused

 • Kinnitada õppeaasta tulemused
 • Rakendada ainekomisjonide parimad ettepanekud koolikorralduse parendamiseks
 • Viia läbi uurimistöödealased praktilised töökoosolekud
 • Kinnitada juubeliüritustega seonduvad vastutusalad ja tööülesanded
 • Kinnitada õppeaasta üldeesmärgid ja täita ühtseid nõudeid igas koolipäevas

Viimati muudetud: 19.11.2022