Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Innovatsioonistuudio igapäevatöö ja areng

Eestvedajatena nii õppetundide kui ka huviringi läbiviimisel ja juhendamisel on professionaalsed, suure kogemuse ja innustusega õpetajad Rasmus Kits ja Mai Pitsner, kes on läbinud LEGO haridustoodete ja metoodika koolitused ning loonud õppematerjale. Lisaks koolitame välja koolisisese hea kompetentsiga lisapersonali, kes on võimeline innovatsioonistuudiot kasutama ka iseseisvalt ja jätkusuutlikult erinevate õpitegevuste juhendajatena ning stuudio kasutajatena.

Stsenaarium 1 – igapäevane õppesuunaga seotud õppetöö

Tallinna 21. Koolis on avatud ettevõtluse-robootika õppesuund, kus robootika õppeaine on õppekavas põhiaine. Õppeainet õpib hetkel 8 õppesuuna klassi (3., 4., 5. ja 6. klass) ning lisaks õppesuunaväliselt 5. klass muusika õppesuunast. Õppetunnid toimuvad õppegruppides 16 õpilast kogumahuga 18-20 akadeemilist tundi õppenädalas. Väljaarendamisel on kursused ja koolidevahelised kursused gümnaasiumiastmele ning põhikooli III kooliastmele valik- või vabaainena.

Stsenaarium 2 – igapäevane õppesuunaga mitteseotud õppetöö

Toimuvad erinevad õppetegevused, kus kasutatakse vahendeid, mis on lõimitud erinevatesse ainevaldkondadesse. Töid viib läbi klassi- või aineõpetaja koostöös laboris oleva õpetajaga või ka hea pädevuse korral iseseisvalt. Samuti viiakse vahendeid kasutades läbi loovtöid, uurimustöid ja muid sarnase sisuga tegevusi. Tegutsetakse nii individuaalselt, paaris kui ka osalise juhendamisega. Stsenaariumit saab rakendada nii koolisiseselt kui ka koolideüleselt võimaldades laborit kasutada ka teiste koolide õpilastel koos klassi/aineõpetajaga.

Stsenaarium 3 – valdkondlik huvitegevus

Laboris viiakse läbi robootika huviringi tegevusi. Kooli huviringis osaleb hetkel enam kui 30 õpilast. Huviringi põhisuunad on kooli ja valdkonna esindamine erinevatel robootikavõistlustel ning osalemine haridusprogrammides. Huviringis on võimalik osaleda õpilastel ka väljastpoolt robootika-ettevõtluse õppesuunda.

Stsenaarium 4 – ühekordne külastaja või huviline – õpilane

Laboris toimuvad tegevused, mis aitavad valdkonda populariseerida. Huviline saab laboris tegutseda kasutades väljatöötatud tööjuhendeid saamaks esmase hea kogemuse ja eduelamuse valdkonnas. Tööjuhendid on koostatud hariduslikest kontseptsioonidest lähtuvalt, on sisukad ja igapäevaeluga hästi seostatavad. Huviline saab iseseisvalt või osalise juhendamise kaudu täita erinevaid õpiülesandeid. Stsenaariumi eesmärk on populariseerida valdkonda ning ärgitada õppureid välja töötatud õppevara kasutama õppetöös või valdkondlikus huvitegevuses.

Stsenaarium 5 – ühekordne külastaja või huviline – õpetaja või külaline

Laborit saab tutvustada kui tänapäevast õpikeskkonda. Külastajal on võimalik saada ülevaade labori kontseptsioonist, eesmärkidest ja tegevustikest. Külastaja saab ülevaate labori loomise protsessist, mis on eelnevalt dokumenteeritud. Lisaks eelnevalt kirjeldatud informatiivsele sisule saab külastaja laboriga tuttavaks nn „käed külge“ kontseptsiooni kaudu osaledes aktiivses töötoas või sarnase sisuga tegevustikus.

Stsenaarium 6 – õpetajakoolitus

Laboris korraldatakse väga erineva tasemega õpetajakoolitusi.
Esmataseme koolitused on laboris kasutatava õppevara tutvustava iseloomuga huvi ja edasiõppimise soovi tekitamiseks.
Korraldatakse koolitusi õppevara kasutamiseks tehnilisel tasemel. Koolituste sisuks on õppevara kasutamise tehnilise pädevuse loomine õppijale.
Korraldatakse koolitusi õppevara kasutamiseks erinevates ainevaldkondades õpilugude näitel. Koolituse fookuses on õppevara kasutamine ainevaldkondlikuks kasutamiseks, mis arendavad üldpädevusi. Koolitusel kasutatakse juba eelnevalt loodud õpilugusid ning materjale, mida on õppevara abil võimalik rakendada ainevaldkondades praktiliste tööde läbiviimisel.

Stsenaarium 7 – arendustegevus

Laborit kasutav entusiastidest koosnev õpetajate grupp(id) tegeleb valdkonna arendustegevusega. Luuakse eestikeelseid õppematerjale. Viiakse läbi põnevaid katsetusi-eksperimente õppevaraga, mida laboris kasutatakse ja mille tulemina on võimalik kasutada õppevara efektiivsemalt. Kogu väärtusloome kajastatakse erinevates e-kanalites, et tagada võimalikult suur kasusaajate hulk.


Viimati muudetud: 13.04.2018