deenesetfrru
Subscribe to RSS

Terviseedendus 21. Koolis

Tervise ja ohutuse ning teabekeskkonna teemade käsitlemise eesmärk on toetada õpilase kujunemist ja arengut vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline teadlikult järgima tervislikke eluviise, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava keskkonna kujundamisele.

Info Tallinna 21. Kooli terviseedenduse kohta leiad kooli kodulehe rubriigist Terviseedendus koolis.

Tallinna 21. Kooli terviseedenduse blogi külasta aadressil http://terviseedendus21koolis.weebly.com/ .

Viimati muudetud 26.09.2014 15:54 (Karis Niisuke)