Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia sügissemestri kursustele registreerumine on avatud ja kestab 3. oktoobrini. Oodatud on gümnaasiuminoored, kes soovivad end täiendada filosoofia, keelte, sotsioloogia, ristmeedia, õiguse ja rakenduspsühholoogia valdkonnas.

Kursuste kohta saab lisainfot Õpilasakadeemia kodulehelt www.tlu.ee/akadeemia.

Õpilasakadeemia on leitav ka Facebookist:www.facebook.com/akadeemia.

Õppetöö algab 4. oktoobril ning toimub nädalavahetuseti.


2014/2015. õa sügissemestri kursused

Rakenduspsühholoogia I: Elus edasi

Kursuse keskendub elus edasiviivatele psühholoogilistele omadustele ning käsitleb neid koolielu võtmes: seletatakse õppimise psühholoogilisi aspekte, räägitakse probleemidest koolielus, käsitletakse enesekontrolli, motivatsiooni, edasijõudmise ning ettevõtlikkuse tagamaid. Kursuse jooksul koostatakse ka karjääriplaan ning selgitatakse, kuidas teha enda jaoks õigeid valikuid nii haridusteel kui edaspidises elus.

sOTSIoloogia

Sotsioloogia on ehk kõigepealt selline maailma nägemise viis, mis kummutab tavauskumusi. Ta lihtsalt paneb Sind oma seniseid kogemusi uue pilguga vaatama ja tagasiteed ei ole – nii et ole ettevaatlik!

sOTSIoloogia (vene keeles)

Kursuse eesmärk on luua võimalused lähemaks tutvumiseks sotsioloogiaga, ilma et esmast valdkonnaga tutvumist takistaks keelebarjäär või sellest tulenev suhtlustõrge.

Mis on? Mis on „on“- Filosoofia alged

Kursus pakub võimalust üheskoos mõelda, kas maailm meie ümber on tõeline või illusioon ning missugust rolli mängib selle maailma kogemisel keel. Samuti tutvustab kursus, missugune on eetiline käitumine, kuidas määratleda ilu ning milline on õiglane ühiskond.

Ristmeedia- mis, miks ja kuidas?

Mis on ristmeedia? „Ristmeedia on põnev rännak, mille jooksul üks lugu kulgeb ja areneb üle erinevate meediaplatvormide.  Näiteks ühest raamatust saab film, internetis lisanduvad filmile uued, uut sisu pakkuvad maailmad, milleks võivad olla näiteks algse loo baasil loodud arvutimängud või mobiilirakendused“. (Andres Jõesaar)

Sissejuhatus õigusesse

Kursuse raames saab üliõpilane ülevaate õiguse olemusest, kujunemisest, mõistetest, teooriatest ja meetoditest. Ülevaate era- ja avaliku õiguse harudest ning mida on oluline teada erinevate lepingute sõlmimisel ja tehingute tegemisel. Olulisi teadmisi perekonna- ja pärimisõigusest ning vajaliku algteadmise karistusõiguse allikatest ja süsteemist.

Keeltega sina peale! (vene keeles)

Kursuse eesmärk on anda esmased teadmised ja oskused, mis on vajalikud selleks, et valmistada ennast ette uue võõrkeele edukaks õppimiseks või teadmiste lihvimiseks juba omandatud võõrkeeles.