Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppenõukogu 02.01.2014 nr 306 (784) – 1

Päevakord

 • Kool väärtuste peeglis
 • Projektitööd koolis
 • XVIII kunstinädal “Holland”
 • Hindamisjuhend – kuidas hindame?

Otsused

Kinnitada

 • 28. kunstinädala “Holland” kava
 • projektitööde tagasiside andmine 1 kord õppeaastas
 • loovtööde koostamine 9. klassis, kaitsmine I trimestri lõpus

Õppnõukogu 03.06.2014 nr 307 (785) – 2

Päevakord

 • Õpetajate tunnustamine
 • Klassijuhatajate kokkuvõtted õppeaasta tulemustest (1.-8. ja 10.-11. klassid)
 • Täiendav õppetöö 9. ja 12. klassides
 • 12. klasside ainekiituskirjad ja teenetemedali kandidaatide esitamine
 • Teated

Otsused

Kinnitada

 • õppe- ja kasvatustöö tulemused 2013/2014
 • täiendavale õppetööle jäävate õpilaste nimekiri
 • kiituskirja, kiituskaardi, tunnuskirja, ainekiituskirja ja teenetemedaliga tunnustatud õpilaste nimekiri

Õppenõukogu 16.06.2014 nr 308 (786) – 3

Päevakord

 • Õpetajate tunnustamine
 • Kokkuvõte 9. klasside õpitulemustest
 • Ülevaade pikendatud õppetööst ja vajadus järeleksamite sooritamiseks
 • Õpilasküsitluse kokkuvõte
 • Puudumiste analüüs
 • Õppe-kasvatustöö eesmärkide täitmine
 • Teated

Otsused

Kinnitada

 • 9. klasside õpitulemused, kiituskirjad, kiituskaardid ja tunnuskirjad
 • pikendatud õppetöö tulemused
 • järeleksamite sooritajad

Anda hinnang 2013/2014. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmisele – hea

Õppenõukogu 20.06.2014 nr 309 (787) – 4

Päevakord

Otsused

Õppenõukogu 28.08.2014 nr 310 (788) – 5

Päevakord

 • Täiendava õppetöö tulemused
 • Ülevaade riigieksamitulemustest
 • Lõpetanute edasine tegevus
 • Ülevaade uuringust TALIS
 • Kokkuvõte ainekomisjonide seisukohtadest
 • Hindamisjuhendi täiendamine
 • Muudatused õppekorralduses
 • 2014/2015. õppeaasta üldeesmärgid

Otsused

 • Kinnitada õppeaasta tulemused
 • Rakendada ainekomisjonide parimad ettepanekud õppekorralduse parendamiseks
 • Kinnitada õppeaasta üldeesmärgid ning täita ühtselt kokkulepitud kodukorrareegleid
 • Kinnitada hindamisjuhendi muudatused
 • Asendada ainekomisjonid ainevaldkonnapõhiste õppetoolidega
 • Tõhustada kõikide huvigruppide vahel koostööd ning parendada üldist koolikultuuri kooli hea maine hoidmiseks

2012/2013. õppeaasta õppenõukogud


Viimati muudetud: 19.11.2022