Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppenõukogu 22.06.2016 nr 1-4/7

Päevakord

Otsused

Õppenõukogu 20.06.2016 nr 1-4/6

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Kokkuvõte täiendavast õppetööst
 3. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine

Otsused

 1. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1, lugeda sooritatuks täiendav õppetöö ning viia üle järgmisesse klassi järgmised õpilased: vastavalt lisale 1.
 2. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 6, anda välja gümnaasiumi lõputunnistused järgnevatele õpilastele: vastavalt lisale 2.

Õppenõukogu 15.06.2016 nr 1-4/5

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine, kiitusega lõpetajad
 3. Gümnaasiumi medaliga lõpetajate, teenetemedalite väljaandmise otsustamine
 4. Täiendav õppetöö, põhikooli järeleksam
 5. Kokkuvõte põhikooli tasemetöödest
 6. Ülevaade õppeaasta üldeesmärkide täitmisest ja sisehindamisest
 7. Õppeaasta pidulik lõpetamine

Otsused

 1. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 6, anda välja põhikooli lõputunnistused õpilastele, kellel pole võlgnevusi: vastavalt lisale 2.
 2. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 7, anda välja kiitusega põhikooli lõputunnistused järgmistele õpilastele: vastavalt lisale 1.
 3. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 7, tunnustada kuldmedaliga järgmisi õpilasi: vastavalt lisale 4.
 4. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 7, tunnustada hõbemedaliga järgmisi õpilasi: vastavalt lisale 4.
 5. Tallinna 21. Kooli 29.01.2016 korra „Õpilaste tunnustamise kord“ punkti 2.10 alusel anda välja kooli teenetemedal vastavalt õp Valdmetsa esildisele.
 6. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1, lugeda sooritatuks täiendav õppetöö ning viia üle järgmisesse klassi järgmised õpilased: vastavalt lisale 5.
 7. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1, lugeda sooritatuks täiendav õppetöö kirjanduses järgmisel õpilasel: vastavalt lisale 5.
 8. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1, jätta põhikooli järeleksamit sooritama järgmised õpilased: vastavalt lisale 5.
 9. Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkti 5 järgi võtta ülevaade teadmiseks ning kasutada võimalusel oma töö planeerimisel.
 10. Vastavalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punktile 5 võtta teadmiseks ülevaatest saadud info ning võimalusel sellega arvestada edasise töö planeerimisel.
 11. Vastavalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punktile 5 võtta teadmiseks saadud info.

Õppenõukogu 06.06.2016 nr 1-4/4

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Kooli saavutused ja saadud tunnustused
 3. Üleminekuklasside õppeaasta tulemuste kokkuvõte
 4. Kiituskirjade väljaandmise otsustamine
 5. Õpirändest Kreekas
 6. E-õppe meetodite rakendamine õppetunnis
 7. Tööülesanded täitmiseks hiljemalt 22.06.2016

Otsused

 1. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkti 5, võtta teadmiseks kooli saavutused ja püüelda tunnustuse poole ka edaspidise töö planeerimisel ning läbiviimisel.
 2. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1, viia üle järgmisesse klassi õpilased, kellel pole võlgnevusi.
 3. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1 ja individuaalsed õppekavad, lubada sooritada klassi lõpetamiseks vajalikud hindelised tööd enne õppeaasta lõppu järgmistel õpilastel: vastavalt lisale 2.
 4. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 1, jätta täiendavale õppetööle järgmised õpilased: vastavalt lisale 2.
 5. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 7, välja anda kiituskiri väga heade õppetulemuste ja eeskujuliku käitumise eest 2.-8. klassi ja 10.-11. klassi õpilastele vastavalt lisale 4.
 6. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 7, välja anda kiituskiri väga heade ja heade õppetulemuste eest eest 2.-8. klassi ja 10.-11. klassi õpilastele vastavalt lisale 3.
 7. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 punkti 7, välja anda ainekiituskiri eest 2.-12. klassi õpilastele vastavalt lisale 3.
 8. Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkti 5 järgi võtta ülevaade teadmiseks ning kasutada võimalusel oma töö planeerimisel.
 9. Vastavalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punktile 5 võtta teadmiseks ülevaatest saadud info ning võimalusel sellega arvestada edasise töö planeerimisel.
 10. Vastavalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punktile 5 võtta teadmiseks tööülesanded ja need täita.

Õppenõukogu 05.01.2016 nr 1-4/3

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Vahekokkuvõte perioodõppe rakendumisest
 3. Strateegiaseminarist ja tegevused arengukava koostamiseks
 4. Võrdõigusvoliniku kiri koolile
 5. Kuidas edasi? Hea kool kui väärtuspõhine kool
 6. Uuringu Euroopa Noored 2014 kokkuvõte
 7. Teated

Otsused

 1. Vastavalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 5 punkt 1 järgi määrata õppenõukogu sekretäriks Leelo Valgma.
 2. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkti 5, võtta teadmiseks, milline on õpilaste arvamus perioodõppest ja sellega edasisel tööplaneerimisel arvestada, keskendudes õppimise käsitluse parendamisele ja perioodsüsteemiga sobivamaks muutmisele.
 3. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkti 5, töötada välja süsteem, mis annab igale õpilasele võimaluse sooritada valik tehnoloogiaõpetuse ja käsitöö vahel.
 4. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkti 5, tegeleda arengukava koostamisega, tehes koostööd erinevate huvigruppidega.
 5. Tulenevalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punkti 5 järgi võtta tunnused teadmiseks ning töö planeerimise ja tegemise aluseks.
 6. Vastavalt haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 punktile 5 võtta teadmiseks uuringu tulemused.

Õppenõukogu 20.10.2015 nr 1-4/2

Päevakord

 1. Ülevaade kooli õppekavade uuendamisest – arvamuse andmine enne direktori poolt õppekavade kehtestamist
  1. Hindamise tingimused ja kord – muudatused ja täpsustused
  2. Õppesuundadest põhikoolis ja gümnaasiumis
 2. Arenguvestluse korra tutvustamine – arvamuse andmine enne direktori poolt kehtestamist
 3. Uuendatud sisehindamise korra tutvustamine, tegevused ja sihid käesoleval õppeaastal

Otsused

 1. Õppekavade kinnitamine
 2. Arenguvestluse korra ja sisehindamise korra kehtestamine
 3. Sisehindamise läbiviimine 2015/2016. õppeaastal

Õppenõukogu 28.08.2015 nr 1-4/1

Päevakord

 1. Õppeaasta 2014/2015 lõpetamine
 2. Lõpueksamite kokkuvõte ja analüüs
 3. Lõpetanute edasine tegevus
 4. Väljakutsed 2015/2016 õppeaastaks
 5. Õppeaasta üldeesmärgid ja tööplaan
 6. Otsused
 7. Teated

Otsused

 1. Kinnitada õppeaasta 2014/2015 tulemused
 2. Kinnitada õppeaasta üldeesmärgid
 3. Kinnitada ja võtta kooli- ja õppekorralduse aluseks üldtööplaan 2015/2016

2014/2015. õppeaasta õppenõukogud


Viimati muudetud: 19.11.2022