Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppenõukogu 21.06.2018 nr 1-4/25

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Täiendava õppetöö sooritamine

Õppenõukogu 18.06.2018 nr 1-4/24

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine
 3. Ainekiituskirjade väljaandmise otsustamine
 4. Põhikooli matemaatika järeleksami sooritamine
 5. Täiendava õppetöö lõpetamine, jätkamine

Õppenõukogu 14.06.2018 nr 1-4/23

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine, kiitusega lõpetajad
 3. Täiendav õppetöö ja põhikooli järeleksamile jätmine
 4. Ülevaade üldtööplaani ja õppeaasta eesmärkide täitmisest

Õppenõukogu 08.06.2018 nr 1-4/22

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Kooli saavutused 2017/2018. õppeaastal
 3. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte (1.-8. ja 10.-11. klassid)
 4. Täiendavale õppetööle ja gümnaasiumi koolieksami järeleksamile jätmine
 5. Kiituskirjade, kuld- ja hõbemedalite väljaandmise otsustamine
 6. Info ja teated, tööülesanded enne puhkust

Õppenõukogu 26.03.2018 nr 1-4/21

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Ajutise õppetöös osalemise keelu rakendamine

Õppenõukogu 03.01.2018 nr 1-4/20

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Turvalisuse tagamisest koolis
 3. Vahekokkuvõte kooli arengukava, üldtööplaani ja   sisehindamise valdkondade täitmisest I poolaastal
 4. Ülevaade õppe-kasvatustöö tulemuslikkusest I trimestril põhikoolis ja I-II perioodil gümnaasiumis
 5. Tegevuseesmärgid II poolaastal

Otsused

 1. Tõhustada korrapidamist vahetundidel
 2. Nõuda järjekindlalt kodukorrast ja õpilasreeglitest kinnipidamist, vajadusel sekkuda
 3. Korraldada tegevus ja järelvalve pärast tunde poistekoori ja ujumistreeninguid ootavatele õpilastele
 4. Välja töötada ja rakendada matemaatika-robootika-loodusõpetuse lõimitud õpe 7D klassis.
 5. Toetada ja motiveerida 9. klasside õpilasi jätkama õpinguid meie kooli gümnaasiumiastmes
 6. Koostada tegevuste ajaline plaan EV 100 ja kooli 115. aastapäeva tähistamiseks
 7. Pöörata suuremat tähelepanu 12. klasside õpikvaliteedi tagamisele, suunata võimetekohast riigieksami valikut matemaatikas
 8. Korraldada 12. klasside õpetajate ümarlaud õpilaste kaasaegsete tehnoloogiliste, ühiskondlike, keskkonnaalaste teadmiste arendamiseks, mis toestab eesti keele riigieksami ettevalmistamist

Õppenõukogu 23.11.2017 nr 1-4/19

Päevakord

 1. Koduõppele lubamine

Otsused

 1. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punkt 1 lubada üks 7C klassi õpilane alates 21.11.2017 koduõppele tervislikel põhjustel

Õppenõukogu 16.10.2017 nr 1-4/18

Päevakord

 1. Koduõppele lubamine

Otsused

 1. Võttes aluseks haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a  määruse nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 3 punkti 1 lubada üks 5D klassi õpilane alates 16.10.2017 koduõppele lapsevanema soovil

Õppenõukogu 22.09.2017 nr 1-4/17

Päevakord

 1. Õpilase ajutine õppetööst eemaldamine

Otsused

 1. Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lg 3 punkt 12 ja lg 8 rakendada ühele 8B klassi õpilasele ajutine õppetöös osalemise keeld 25.09-06.10.2017

2016/2017. õppeaasta õppenõukogud


Viimati muudetud: 19.11.2022