Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppenõukogu 27.08.2020 nr 1-4/5

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine;
 2. Õppeaasta lõpetamine;
 3. 2019/2020 õ.-a. sisehindamise kokkuvõte ja parendustegevused;
 4. 2020/2021 õ.-a. üldeesmärgid ja kooli 2020/2021 õppeaasta tööplaani kinnitamine;
 5. Õppetöö korraldusest algaval õppeaastal;
 6. Lapsevanema soovil koduõppele lubamine;
 7. Õpetajate esindajate nimetamine hoolekogu koosseisu 2020/2021 õppeaastaks.

Õppenõukogu 10.06.2020 nr 1-4/4

Õppenõukogu toimus MS Teams keskkonnas.

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Täiendava õppetöö sooritamine, jätkamine;
 3. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;
 4. Järgmisesse klassi üleviimine.

Õppenõukogu 04.06.2020 nr 1-4/3

Õppenõukogu toimus MS Teams keskkonnas.

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine;
 2. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte 1.-8. ja 10.-11. klassides;
 3. Täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
 4. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;
 5. Kiituskirjade ja kiitusega põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;
 6. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;
 7. Ainekiituskirjade, kuld- ja hõbemedalite väljaandmise otsustamine;
 8. Ülevaade õppeaasta eesmärkide täitmisest;
 9. Vahekokkuvõte videotundide ja e-keskkondade rakendamisest distantsõppes;
 10. Info ja teated.

Õppenõukogu 06.05.2020 nr 1-4/2

Õppenõukogu toimus MS Teams keskkonnas.

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine;
 2. Gümnaasiumi lõpetamine;
 3. Põhikooli lõpetamine ja ühiskatsed;
 4. Õppekorraldusest alates 18. maist.

Õppenõukogu 03.01.2020 nr 1-4/1

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine ja sissejuhatus
 2. Kokkuvõte sisehindamisest;
  1. kokkuvõte õppe-kasvatustööst I poolaastal;
  2. rahvusvahelised Erasmus+ projektid – temaatika ja kaasatus;
  3. digiõppe võimalused ja rakendused.
 3. Muudatused ja täiendused kooli kodukorras
 4. Haridusstrateegia lähtekohad uue arengukava ettevalmistamisel

2018/2019. õppeaasta õppenõukogud


Viimati muudetud: 19.11.2022