Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Aprillikuu klassijuhatajad on Ruth Kallas ja Piret Kellam.

Ruth Kallas

Aprill 2021 kuu klassijuhataja Ruth KallasRuth Kallas on kõrge töökultuuri, laia silmaringi ja väärtuskasvatuse innukas edasikandja. Ta entusiasm ja positiivsus peegeldub 9B klassi hoiakutes, arusaamades ja oma võimetesse uskudes. Viie aasta jooksul on kujunenud kollektiiv, kes on üksmeelne, heatahtlik, kõrgete õpitulemuste- ja oskustega, motiveeritud, õpitakse rõõmuga ja iseendale, oma tuleviku nimel.

Õpetajana peab ta tähtsaks ka kunsti, kultuuri, üldise mina- ja maailmapildi kujundamist. Ka distantsõppel olles toimusid ühised inglisepärased teejoomised „Kella 5 tee“, meelelahutused Briti väljendite ja vanasõnades seltsis, see tähendab, et õpilased on suunatud õppimiseks „reisima“ klassiruumist palju kaugemale.

Ruth teab igaühe tugevusi ja nõrkusi ning suunab õpilast järjekindlalt end edasi arenema. Toetab õpitee ja karjääriplaneerimise kujundamist, rakendades motivatsioonisüsteemi, mis innustab ja julgustab iga õpilast. Rõhutab piisava puhkeaja vajadust, et hoida vaimset kui füüsilist tervist. Korraldas oma klassile stressikoolituse ja loengu noorte unehäiretest, millest said veebi teel osa ka lapsevanemad.

Ta rõhutab, et ka õnnelik olemist tuleb õppida, sest teadmistele lisaks peab kaasnema enesejuhtimine ja oskus oma tunnetega toime tulla. Õpetajana suunab ta õpilasi pidevalt lugema, uudiste ja ühiskonnas toimuvaga kursis olema – see arendab kriitilist- ja loovat mõtlemist, arutlus- ja argumenteerimisoskusi, õpitut seostatakse päriseluga. Klassijuhatajana jälgib iga õpilase käekäiku ja arengumuutusi ning tagasiside andmisel või vajakajäämiste väljatoomisel suhtleb alati täiskasvanu tasemel ja mitte kunagi ei jää positiivne tähelepanuta.

Kooli tunnustussüsteemi avatud platvormi kaudu on lapsevanemad kirjutanud nii: „Ruth Kallas on õpetaja, keda austab kogu klass ning ka lapsevanemad. Tema poole saab alati pöörduda mure, rõõmu või nõuküsimise korral. Oleme uhked, et õpetaja Ruth just meie laste klassijuhataja on, sest ta hoolib oma õpilastest väga ja see tekitab nii olulist turvatunnet. Õpetaja kujundab homset – meie võime tänu klassijuhataja tööle tulevikule rahuliku südamega vastu minna!“

Palju õnne, Ruth Kallas!
Edukaid uusi väljakutseid 9B klassile.

Piret Kellam

Aprill 2021 kuu klassijuhataja Piret KellamPiret Kellam on algõpetuse õppetooli juht ja oma õpilastele pühendunud klassijuhataja, keda iseloomustab süsteemsus ja täpsus kõigis oma ettevõtmistes. Ta leiab alati võimalusi, et muuta koolitöö ja õppimine põnevaks ja mitmekesiseks. 2B klass on sõbralik ja kokkuhoidev pere, kus on paigas selged kokkulepped, valitseb usaldus ja üksteist toetav klassikultuur. Sügisel sõnastatud klassi moto „Püüame alati üksteisega arvestada, üksteisest hoolida ja üksteist aidata meie 2B klassi pesapuus“ peegeldub õpilaste käitumises, hoiakutes ja arusaamades ning tunnivälistes tegevustes.

Klassijuhatajal jätkub naeratusi ja paisid kõikidele, mis loob lastele olulise turvatunde, ta on õpetanud lapsi õppima ja õpitust rõõmu tundma. Lisaks õpioskustele on omandatud ka väga hea arutlusoskus, et ka iseennast hinnata.

Piret ütleb, et kõige tähtsam on olla iseenda kriitiline sõber, nii on õpilasedki sellise arusaama omaks võtnud. Ta julgustab igat õpilast olema endas kindel, seadma ikka kõrgemaid eesmärke ja pühenduma nende täitmisele.

Koostöö lastevanematega on igati toetav ja vastastikku lugupidav. Klassijuhataja koostas detailse juhendmaterjali lastevanematele, et toetada distantsõppes edukat toimetulekut. Klassijuhatajatundides vaadatakse sageli koos kooli virtuaalseid üritusi ja sündmusi, oodatakse uudistesaadet Koolikaja, mis õpilastele alati väga huvi pakub.

Klassil jagub ettevõtlikkust ja tegutsemislusti küllaga, näitena iganädalased kunstiprojektid, kuhu sageli on kaasatud ka lapsevanemad. Poisid korraldasid tüdrukutele üllatuspäeva ning koos õpilaste ja lastevanematega võtsid vastu väljakutse, et osaleda rahvusvahelises projektis „21. sajandi algharidus. Praktikad piiri tagant“, mille eesmärgiks oli näidata matemaatikatunni raames algklassis omandatud ainealaseid ja sotsiaalseid pädevusi.

Esmalt filmiti projekti tarbeks täispikk lõimitud matemaatika ja arvutiõpetuse ainetund, mida hiljem partneritega analüüsiti, seejärel toimus veebinar „Avatud tund Eestis“, kus Piret Kellam tutvustas Eesti algõpetuse riiklikku ja Tallinna XXI Kooli õppekava, õpetamise põhimõtteid, metoodikaid ning vastas arvukatele küsimustele.

Tunni analüüsina toodi välja õpetaja poolt rakendatud mitmekülgseid ja kaasaegseid metoodilisi võtteid, õpilaste aktiivsust, õpirõõmu, funktsionaalset lugemis- ja põhjendamisoskust, peast arvutamist, rühma- ja paaristöö oskusi ja teadlikkust ning väga head arvuti-iPadi kasutamisoskust.

Palju õnne, Piret Kellam!
Tegutsemislusti 2B klassile.